^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 15 "GIT's World Jewelry Design Awards 2021"

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 15 "GIT's World Jewelry Design Awards 2021"

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ ครั้งที่ 15 "GIT's World Jewelry Design Awards 2021" หัวข้อ "Intergeneration Jewelry - jewelry for every generation" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 เหรียญสหรัฐ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนใหIนักออกแบบรุ่นใหม่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบมืออาชีพ รวมถึงผูIสนใจทั่วไป ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบเครื่องประดับสู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ
 2. เพื่อสนับสนุนให้มีการนำผลงานออกแบบไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงและจำหน่ายได้จริงในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 3. เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องการออกแบบเครื่องประดับให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย
 4. เพื่อแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของนักออกแบบไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ
 5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาบัน และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในการเป็Pนศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ออกแบบผลงานแบบวาดที่ตรงกับหัวขIอ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้นใน 1 ชุดหรือคอลเลคชั่น โดยต้องมีสร้อยคอ ร่วมกับเครื่องประดับชนิดอื่นๆ เช่น ต่างหู แหวน กำไล เป็นต้น
 2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานไดIทั้งภาพวาดลงสีสวยงาม ไม่จำกัดเทคนิค หรือภาพที่เขียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. ผลงานที่ส่งเขIาประกวดสามารถประกอบด้วยอัญมณีชนิดใดก็ไดI และ/หรืออาจนำวัสดุใหม่ๆ อาทิเช่น ไม้ พลาสตกิ เรซ่นิ เทคนคิ การเยบ็ ปก† ถัก ร้อย หรือนวัตถกรรมใดๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในผลงานซึ่งต้องสามารถผลิตได้จริง และสามารถจำหน่ายไดIในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้Iอื่น ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย และตIองไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดใดๆมาก่อน
 5. ผู้เขIาประกวดสามารถส่งผลงานไดI คนละไม่เกิน 3 ชุดหรือคอลเลคชั่น

กำหนดระยะเวลา
มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับโลกครั้งที่ 15 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gitwjda.com หรือสมัครโดยการส่งใบสมัคร และผลงานทางไปรษณีย์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 4,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลมูลค?า 3,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลมูลค?า 1,500 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 1,000 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ
 • รางวัล GIT Popular Design 2021 เงินรางวัลมูลค่า 500 เหรียญสหรัฐ พร้อมโล่เกียรติยศ

หมายเหตุ เงินรางวัลขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • โทรศัพท์ 02-634-4999 ต่อ 301-306, 311-313 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Deadline: 
08 Apr 2021 09:00 to 31 May 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.