^ Back to Top

ประกวดแต่งเพลง "B2 Song Contest 2021"

ประกวดแต่งเพลง "B2 Song Contest 2021"

เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท (B2 Boutique & Budget Hotel) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง "B2 Song Contest 2021" ภายใต้หัวข้อ “B2 Hotels” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไป นักเรียน นิสิต และนักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการแต่งเนื้อร้อง หรือ ทำนองเพลงเพื่อผลิตผลงานเพลงที่มีคุณภาพ
 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และ บุคคลทั่วไป ได้แสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านทางบทเพลง
 3. สนับสนุนให้เยาวชน และ บุคคลทั่วไป ใช้ความสามารถของตนเอง กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่น ๆ
 4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยการสนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯ และการส่งผลงาน

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด เพศ วัย การศึกษา โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน)
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมรายละเอียดการประกวดแต่งเพลงได้ที่เว็บไซต์ www.b2contest.com
 3. พิมพ์ (print) ใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ท่าน หรือ 1 ทีม อ่านทำความเข้าใจ และกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
 4. ลงนามและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานของตัวท่าน (สำเนาบัตรประชาชน กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนา passport ลงนามสำเนารับรองถูกต้อง) กรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม ประกอบหลักฐานของผู้ปกครอง/ผู้แทน โดยชอบธรรม พร้อม scan ใบสมัครให้เป็น file .PDF หรือ .JPG ส่งเป็นอีเมลกลับมาที่ song@b2contest.com โดยระบุชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ส่งใบสมัครประกวดแต่งเพลง B2 Song Contest 2021” ทางทีมงานจะส่งอีเมลกลับไปให้ท่านเพื่อแจ้งหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และเพื่อให้ท่านนำหมายเลขประจำตัวผู้สมัครนี้ระบุลงไปในใบสมัครตัวจริงตอนส่งใบสมัครและผลงานเพลงเข้าประกวด
 5. เมื่อท่านแต่งเนื้อร้องและทำนองเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการดังนี้
  5.1 บันทึกเสียงร้องพร้อมทำนองที่ท่านแต่งในรูปแบบของไฟล์เสียง โดยแยกเป็นไฟล์เสียงร้องพร้อมดนตรี และไฟล์เฉพาะทำนองดนตรี (Backing Track) และมีเนื้อหาของเพลงตรงตามกฎกติกาและเงื่อนไขที่กำหนด
  5.2 พิมพ์เนื้อร้องที่ท่านแต่งแล้วบันทึกเป็นไฟล์ Microsoft Word กรุณาระบุหมายเลขประจำตัวผู้สมัครของท่านด้วย
  5.3 ส่งผลงานเพลงและเนื้อร้องดังกล่าวมาที่อีเมล์ song@b2contest.com โดยระบุชื่อหัวข้ออีเมลว่า “ส่งไฟล์เสียง จากผู้สมัครหมายเลข…….”
 6. เมื่อดำเนินการข้อ 5 เรียบร้อยแล้ว โปรดส่งเอกสารใบสมัครตัวจริงที่ระบุหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร และสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองแล้วทั้งหมด มายัง บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด 362/3 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร.1328 จ่าหน้าซองว่า “B2 Song Contest 2021” จึงจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

กฎกติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

 1. เนื้อร้องของเพลงที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีคำว่า “B2 Hotels” หรือ “บีทูทั่วไทย” เพื่อสื่อถึงโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท
 2. เนื้อหาของเพลงต้องสื่อความถึงการเชิญชวนให้มาพักที่เครือโรงแรมบีทู ความสุข รอยยิ้ม และความประทับใจของผู้ที่เข้าพักและใช้บริการในเครือโรงแรมบีทู เน้นความคิดสร้างสรรค์และความไพเราะของเพลง สามารถแต่งเนื้อร้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสม มีความยาวอย่างน้อย 2 นาทีแต่ไม่เกิน 5 นาที
 3. ไม่จำกัดจำนวนเพลง สไตล์เพลง รูปแบบ และประเภทเครื่องดนตรีหรือเทคนิคที่นำมาใช้ประกอบในการแต่งเพลง
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ผู้บริหารโรงแรมในเครือบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 5. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตกลงอนุญาตและมอบสิทธิให้ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (หรือบุคคลที่ผู้จัดโครงการฯ จัดหาให้) ให้เป็นผู้บริหารลิขสิทธิ์งานเนื้อร้องที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุของสิทธิ
 6. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และต้องไม่เป็นการทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน หรือละเมิดลิขสิทธิ์อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของผู้อื่นทุกกรณี และบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิทีมผู้สมัครเข้าร่วม
  โครงการฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายจากการกระทำอันผิดกฎหมายทั้งหมด
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่ทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ได้รับความเสียหายโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถือว่าท่านหมดสิทธิในการเข้าร่วมประกวดทันที และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
 8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงอนุญาตให้บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด (รวมถึงเครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท และผู้เกี่ยวข้อง) เป็นผู้ที่มีสิทธิใช้และเผยแพร่เนื้อร้องและทำนองเพลงที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เช่น จัดทำขึ้นเป็นสิ่งบันทึกเสียง ทั้งแบบตัวอย่าง (Demo) และต้นฉบับ (Master Recording) โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะไม่นำไปใช้หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ไม่ว่าในกรณีใดๆ สิ่งบันทึกเสียงทั้งหมดที่จัดทำขึ้นให้เป็นลิขสิทธิ์และสิทธิเสร็จเด็ดขาดของผู้จัดโครงการฯ สามารถนำไปใช้และหาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกตลอดไป
 9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่นำเนื้อร้องที่แต่งขึ้นจากโครงการฯ นี้ ไปใช้เพื่อประกอบกับทำนองอื่นใดในทางการค้า
 10. ข้อตกลง กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมดนี้ ไม่มีส่วนใดก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน หรือเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการฯ และ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ แต่อย่างใด
 11. บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/ หรือ ปรับกลไกลวิธีของโครงการฯ ในครั้งนี้ และ/ หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลตามดุลพินิจของผู้จัดโครงการฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. หากผู้ชนะการประกวดไม่ได้มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ และทีมงานจะพิจารณาจัดสรรของรางวัล บริจาคให้กับองค์กรการกุศล หรือมูลนิธิใดๆ เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไป
 13. ของรางวัลอื่นๆ นอกเหนือจากเงินสด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นมูลค่าเงินสดได้
 14. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจจะต้องแสดงหลักฐานและบัตรประจำตัวประชาชนของตนต่อทีมงานในวันที่มารับรางวัล
 15. บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด จะไม่รับภาระ และ/ หรือ รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก และ/ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการมารับของรางวัลของผู้ได้รับของรางวัล ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด
 16. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้อ่านและเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ
 17. คำตอบหรือการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวกับโครงการฯ จาก บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลาโครงการฯ (โดยประมาณ และอาจเปลี่ยนแปลงได้)

 • 1 เมษายน 2564 เปิดรับสมัครและเปิดรับผลงานเพลง
 • 31 กรกฎาคม 2564 ปิดรับสมัครและปิดรับผลงานเพลง เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
 • 1- 15 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
 • 30 สิงหาคม 2564 ประกาศผลผู้ชนะ

หมายเหตุ หากระยะเวลาการจัดที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลง โครงการฯ จะประกาศแจ้งให้ทราบผ่านทาง www.b2contest.com

เกณฑ์ใการตัดสิน

 1. เนื้อเพลงมีความหมายดี เข้าใจง่าย ฟังแล้วติดหู ทำให้ผู้ฟังสามารถจดจำในแบรนด์สินค้า (B2 Hotels) ได้เป็นอย่างดี
 2. ความไพเราะของดนตรี ความสมบูรณ์ของเนื้อร้อง ความสามารถในการร้อง น้ำเสียง จังหวะ และอารมณ์ในการถ่ายทอด
 3. การให้คะแนนเพื่อตัดสินผลงานเพลงที่ส่งเข้าร่วมประกวด ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณาจารย์จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการจากเครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท จะเป็นผู้ให้คะแนนเพื่อตัดสินผลงานเพลงที่ได้รับรางวัล และถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลและเกียรติบัตร

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 7,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย บัตรห้องพัก Superior Room เครือโรงแรมบีทู สาขาได้ก็ได้ตามต้องการ จำนวน 1 ห้อง 1 คืน (สำหรับการเข้าพัก 2 ท่าน) พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • ผู้ส่งผลงานเพลงเข้าร่วมโครงการฯ “B2 Song Contest 2021” ทุกท่าน จะได้รับของที่ระลึกจากเครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล song@b2contest.com
 • 1328 ติดต่อแผนกการตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Bijayasinee Sirivisutra / B2 Hotel Company Limited

File attachments: 
Deadline: 
01 Apr 2021 (All day) to 31 Jul 2021 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.