^ Back to Top

ประกวดเกมด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก

ประกวดเกมด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเกมด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ทั้งในส่วนของการเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ ให้แก่นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป
 2. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้บุคคลทั่วไป ทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งมีความสนใจด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อการเผยแพร่ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกให้มีความหลากหลาย ทันสมัย ตลอดจนเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด

 • เกมต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาต่อรอง การประนอมข้อพิพาท หรือการอนุญาโตตุลาการ
 • การจัดทำเกมจะต้องมีกลไกการเล่นที่มีความสร้างสรรค์ มีรูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก
 • ให้ออกแบบเกมให้มีความเหมาะสมกับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป
 • ระยะเวลาสำหรับการเล่นเกมต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 45 นาที
 • การประกวดครั้งนี้ไม่มีการจำกัดรูปแบบหรือแนวเกม

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องส่งเอกสารการนำเสนอผลงานในรูปแบบของ Powerpoint จำกัดความยาวไม่เกิน 7 หน้า โดยงานที่นำเสนอนั้น ต้องประกอบด้วยชื่อเกม, เนื้อหาของเกม, คำแนะนำการเล่นเกม, กลไกของเกม รวมถึงผลงานเกมที่จะส่งเข้าประกวดพอสังเขป โดยเกมเช่นว่านั้นต้องมีแกนกลางในการจัดทำอันมีความเกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วย
 2. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครให้เรียบร้อย โดยระบุชื่อ – สกุล ของผู้ร่วมทีม พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เข้าร่วมการประกวด เป็นต้น มายังสถาบันฯ ให้ครบถ้วน
 3. ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดจัดส่งเอกสารการนำเสนอตามข้อ 4.1 มายังสถาบันฯ ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้
  • ดำเนินการจัดส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของสถาบันฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ชั้น 26 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  • ดำเนินการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองอันมีข้อความดังต่อไปนี้ “สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดจัดทำเกมด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก” เลขที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  • ดำเนินการจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายัง Leela.g@thac.or.th  
 4. จำกัดสิทธิผู้สมัคร 1 คน สามารถเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 ทีม และแต่ละทีมสามารถนำเสนอผลงานได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
 5. ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

กรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 • กำหนดการสมัครเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564
 • ประกาศผล 5 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
 • กำหนดการส่งผลงานฉบับจริงพร้อมผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • ประกาศผลการประกวด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับคัดเลือก

 • ผู้ชนะเลิศการประกวดลำดับที่ 1 จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลตอบแทน จำนวน 25,000 บาท
 • ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลตอบแทน จำนวน 10,000 บาท
 • ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลตอบแทน รางวัลละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/thac.or.th

Contest Type: 
Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
15 Feb 2021 09:00 to 31 Mar 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.