^ Back to Top

สอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”

แข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 150,000 บาท พร้อมเสื้อเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ เกี่ยวกับอุบัติภัยที่พบบ่อยในเด็กและ โรคระบาดโควิด-19 และวิธีการป้องกัน
 2. เพื่อให้เด็กได้ฝึกการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ

กติกาการประกวด
เด็กนักเรียนทุกประเภท รวมเด็กบ้านเรียน หรือไม่ได้ไปโรงเรียนแต่อายุเทียบเท่า โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (อายุไม่เกิน 10 ปี)
 • ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อายุไม่เกิน 13 ปี)
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อายุไม่เกิน 16 ปี)

ขั้นตอน

 1. ผู้สมัครต้อง ลงทะเบียน ผ่าน google form โดยสแกน QR Code
 2. ผู้สมัครต้อง เข้าไลน์กลุ่ม ชื่อ “ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19” (ไลน์กลุ่มนี้มีเรื่อง ความรู้ที่จะใช้ในการสอบ และการทําโครงการ การติวสอบทุกสัปดาห์ และ แจ้งข้อมูลข่าวสารสําคัญ ๆ)
 3. ผู้สมัครเรียนรู้ภาคทฤษฎีผ่านหลักสูตรออนไลน์ เพื่อศึกษาหาความรู้เรื่องอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19 และ เรื่องอื่น ๆ เพื่อให้มีความรู้นําไปใช้ในการสอบและการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ด้วยตนเอง อย่างไรก็ ตาม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวได้ ความรู้สําหรับเด็กมากมายที่ศึกษาได้ มีทั้งแบบที่ได้ประกาศนียบัตรด้วยเช่น
 4. การแข่งขันภาคปฏิบัติ โดยผู้สมัครจัดทําคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อป้องกันโควิด-19 ภายในครอบครัว หมดเขตส่งคลิป วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
  คุณสมบัติคลิปวิดีโอ
  • ความยาวคลิป ไม่น้อยกว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที
  • ประเภทคลิป ใช้คนแสดงจริง โดยรูปแบบไฟล์และขนาดคลิป .MP4 resolution VDO มีขนาดไม่เกิน 250 MB width 1280 x height 720 pxl.
 5. นําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ
  • นําเสนอรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom application
  • จองรอบที่จะนําเสนอ (เจ้าหน้าที่จะแจ้งรอบแก่ผู้สมัครภายหลัง)
   • รอบที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 – 20.00น.
   • รอบที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 – 20.00น.
   • รอบที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 – 20.00น.
 6. การสอบภาคทฤษฎี ในวันที่ ผ่านระบบ ZOOM สอบภาคทฤษฎี 40 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยคําถามเรื่อง วิทยาศาสตร์ อุบัติภัย 20 ข้อ วิทยาศาสตร์โรคระบาด โควิด-19 จํานวน 20 ข้อ คะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน
  • รอบที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 016.00 – 17.00น.
  • รอบที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 016.00 – 17.00น.
  • รอบที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 016.00 – 17.00น.
   รอฟังประกาศผล วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเฟซบุ๊ก NICFD Mahidol และ CSIP.org และเครือข่ายการพัฒนาเด็ก ทั่วประเทศ

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล (ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเสื้อเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด และเกียรติบัตร)
  • รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 4 รางวัล (ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร)
  • รางวัลชมเชย จํานวน 20 รางวัล (ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร)
  • เด็กทุกคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์ จะได้รับชุดป้องกันโควิด-19 (เจลล้างมือ, mask) และเกียรติบัตร
 • รางวัลสําหรับ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล (ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเสื้อเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด และเกียรติบัตร)
  • รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 4 รางวัล (ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร)
  • รางวัลชมเชย จํานวน 20 รางวัล (ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร)
  • เด็กทุกคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์ จะได้รับชุดป้องกันโควิด-19 (เจลล้างมือ, mask) และเกียรติบัตร
 • รางวัลสําหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล (ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเสื้อเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด และเกียรติบัตร)
  • รางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 4 รางวัล (ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร)
  • รางวัลชมเชย จํานวน 20 รางวัล (ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร)
  • เด็กทุกคนที่คะแนนผ่านเกณฑ์ จะได้รับชุดป้องกันโควิด-19 (เจลล้างมือ, mask) และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • เกี่ยวกับการประกวดคลิป
  คุณมาริสา นิ่มกุล โทร 082-321—7211
  อีเมล marisa.nim@mahidol.edu
 • เกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์
  คุณบุศราพร จงเจริญถาวรกุล โทร 089-911-4795
  อีเมล busaraporn.cho@mahidol.edu

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. กนิษฐา กตัญญุตาภรณ์ / ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

Deadline: 
19 Jan 2021 09:00 to 15 Feb 2021 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod