^ Back to Top

ประกวดแผนการตลาดดิจิทัล "U Power Digital Idea Challenge Season 5"

ประกวดแผนการตลาดดิจิทัล "U Power Digital Idea Challenge Season 5"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (MHESI) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สงผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาดดิจิทัลในโครงการ "U Power Digital Idea Challenge Season 5" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เป็นเวทีสำคัญในการจุดประกายความคิด ได้แสดงออก และสรางแรงบันดาลใจให้นึกศึกษาได้เริ่มต้นเรียนรู้และมีแนวทางในการทำธุรกิจ หารตลาดที่ถูกต้องและชัดเจน สามารถผนึกดอา digital technology มาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างไร้ขีดจำกัด และได้ทดลองปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อพิสูจน์ว่าผลงานนั้นสามารถใช้งานได้จริง ป้อนบุคคลากรสู่อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรองรับ Digital Economy ของรัฐบาล

คุณสมบัติ

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) สมาชิกในทีม จำนวนไม่เกิน 5 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจาก สถาบันการศึกษาเดียวกัน)
 2. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
 3. มีสถานะเป็นนักศึกษา ในมหาวิทยาลัย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
 4. นิสิตนักศึกษาทั้งหมดที่สมัครร่วมโครงการรับฟังรายละเอียดโครงการและเข้ารับฟังเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
 5. นิสิต นักศึกษาเลือกสินค้า/บริการ 3 โจทย์ จากโจทย์ในการแข่งขันทั้งหมดที่ทางโครงการมีให้จากนั้นคณะกรรมการจะแจ้งว่าจาก 1 ใน 3 ที่ท่านเลือกจะได้รับโจทย์อะไร
 6. คณะกรรมการคัดเลือก
 7. ประกาศผลทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก รอบที่ 1
 8. เข้าร่วมกิจกรรม บ่มเพาะ 2 ครั้ง
 9. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนำแผนฯปรับปรุงแผนฯ และจะได้รับเงินสนับสนุน 20,000 บาท เพื่อไปดำเนินกิจกรรมตามแผนการตลาดที่เลือกมา ให้เกิดขึ้นเป็นแบบแผนฯตัวอย่างจริง
 10. นำเสนอแผนฯที่ดำเนินกิจกรรม สรุปผลงานที่ดำเนินการ ต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อตัดสิน ประกาศผล
 11. ประกาศผลทีมที่ได้รับรางวัล
 12. พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
 13. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์แผนการตลาดดิจิทัลขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากของผู้อื่น
 14. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฏระเบียบการแข่งขันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที คณะผู้จัดงาน รวมถึงสปอนเซอร์แต่ละแบรนด์ มีสิทธิ์ในการนำแผนการตลาดดิจิทัล ภาพจากการทำกิจกรรมการแข่งขัน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการประกวดไปใช้ โดยไม่ต้องให้ผู้สมัครทราบ โดยผลงานจะเป็นในส่วนที่ผ่านเข้ารอบที่ 2
 15. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนผลงาน ของคณะนักศึกษาผู้ส่งผลงาน เข้าประกวด และสามาถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และหรือเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ อาทิ ภาพนิ่ง วีดิทัศน์ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการฯ องค์กรร่วมสนับสนุน คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานและสถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน
 16. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับการอนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์การแข่งขัน และรับรางวัล แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการฯ สามารถเรียกคืนรางวัลได้
 17. ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และคณะกรรมการดำเนินการโครงการ ไม่ขอรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหา และที่มาของเนื้อหา ในการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือเมื่อได้เผยแพร่ข้อมูลการนำเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดโครงการทั้งหมด
 18. คณะนักศึกษา ผู้ส่งใบสมัคร และร่วมนำเสนอผลงาน ถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว

การสมัครและส่งผลงาน
สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 5 ได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.u-powerdigitalchallenge.com/register

กำหนดการ

 • แนะนำและเปิดตัวกิจกรรม 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • ปิดรับใบสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกาศโจทย์ในการแข่งขัน 3 มีนาคม 2564
 • ส่งผลงานรอบที่ 1 20 มีนาคม 2564
 • ประกาศผลรายชื่อผู้เข้ารอบที่ 1 30 มีนาคม 2564
 • แคมป์บ่มเพาะ 4 เมษายน - 5 เมษายน 2564
 • ส่งผลงานรอบที่ 2 5 พฤษภาคม 2564

วิธีการส่งผลงาน

 • รอบที่ 1
  • นำส่งแผนการตลาดดิจิทัลในรูปแบบของ PowerPoint (บันทึกไฟล์ .PDF)
  • นำเสนอรายละเอียดแผนการตลาดในรูปแบบ Clip VDO และอัพโหลดผลงานที่ Google Drive
  • ส่งไฟล์ PDF พร้อมแนบลิงค์ (ความยาวไม่เกิน 10 นาที) มาทางอีเมล Ratthapong@absolutealliances.com
 • รอบที่ 2
  • นำส่งรายละเอียดกิจกรรมที่ทำจริง พร้อมแจกแจงงบประมาณและรายงานผลความสำเร็จในรูปแบบของ PowerPoint (บันทึกไฟล์ .PDF)
  • นำเสนอภาพกิจกรรมที่ทำจริง พร้อมรายงานผลแต่ละกิจกรรม ในรูปแบบ Clip VDO และอัพโหลดขึ้น YouTube พร้อมแนบลิงค์ (ความยาวไม่เกิน 10 นาที)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา จำนวน 40,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา จำนวน 30,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและถ้วยรางวัลจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
  159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
 • โทรศัพท์ : 02-661-7750 ต่อ 217
 • E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
 • เฟซบุ๊ค : U Power Digital Idea Challenge

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณรัฐพงศ์ ประสาทเงิน

Contest Type: 
Total Prize Money: 
1,500,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
06 Jan 2021 09:00 to 28 Feb 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.