^ Back to Top

ประกวดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021

ประกวดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2564 : City & Community Innovation Challenge 2021 ชิงเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการ

หัวข้อที่เปิดรับสมัครประจำปีงบประมาณ 2564

 • การฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-19
 • แพลตฟอร์มธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม
 • มิติปัญหาสังคมอุบัติใหม่ในเมือง

คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ

 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการทำงานร่วมกับภาคเอกชนหรือภาคมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจขององค์กรปกครองนั้นด้วยนวัตกรรม
 • องค์กรเอกชน หรือ มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมกับเมืองหรือชุมชน มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ หรือประโยชน์ให้กับพลเมือง โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
 • มูลนิธิ สมาคม วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ที่ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมในระดับพื้นที่ และส่งผลกระทบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการสนับสนุน
เป็นการเปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ที่สามารถแก้ปัญหาสำหรับเมืองและชุมชนในหัวข้อที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นผู้กำหนด โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสนับสนุนจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการมูลค่าไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อโครงการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการที่สำนักงานฯ กำหนด ดังนี้

 • การจ่ายเงินเพื่อให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (reimbursement) ซึ่งผู้ได้รับการสนับสนุนจะต้องออกค่าใช้จ่ายในโครงการแต่ละงวดไปก่อน ตามแผนงาน แล้ว สนช. จะทำการเบิกจ่ายให้เป็นรายงวด
 • กรณีผู้ขอรับทุนเป็นภาคเอกชน จะต้องแสดงค่าใช้จ่าย (In-Cash) ส่วนของผู้ขอรับทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าโครงการ
 • ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนในนามของนักวิจัยโดยตรงได้ โดยผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนต้องเป็นหน่วยงานที่นักวิจัยสังกัดอยู่เท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • กรอกข้อมูลโครงการและยื่นข้อเสนอแนวคิดทาง https://mis.nia.or.th ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
 • ยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ทาง https://mis.nia.or.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ กรุณาใช้แบบฟอร์มโครงการนวัตกรรมของทางสำนักงานฯ เท่านั้น มิฉะนั้น สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาโครงการ

ติดต่อสอบถาม

 • อีเมล์ : social@nia.or.th
 • โทรศัพท์ : 02-017 5555 ต่อ 548, 547, 546, 542, 550, 551
 • สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Thanat Neovakul

Eligibility: 
Deadline: 
04 Nov 2020 09:00 to 16 Nov 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.