^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครปฐม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการเกษตร
 2. เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้แสดงความรู้ ความสามารถ และนําเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเกษตรและอาหาร สู่สาธารณะและสังคม

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับข้อเสนอโครงการ (proposal) ตั้งแต่วันที่ 2 - 20 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์คณะเกษตร กำแพงแสน
 • นำเสนอผลงาน และตัดสินการประกวด ณ คณะเกษตร กำแพงแสน วันที่ 4 ธันวาคม 2563 (ทีมที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประกวดด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดวิธีการ และรูปแบบในการนำเสนอ)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลระดับดีเยี่ยม 1 รางวัล ได้รับเงิน จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลระดับดี 2 รางวัล ได้รับเงิน จำนวน 8,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับเงิน จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • โครงการที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการทุกคน
 • นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต ได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาระหว่างศึกษา เมื่อมีผลการเรียนในระดับดี (เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป)

ติดต่อสอบถาม
งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 • โทรศัพท์ : 06 1553 9939
 • คุณสุภัค ถาวรนิติกุล อีเมล : supak.t@ku.th
 • คุณอุทัยวรรณ เจกบุตร อีเมล : fagruwm@ku.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุภัค ถาวรนิติกุล

Deadline: 
04 Nov 2020 09:00 to 20 Nov 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.