^ Back to Top

ประกวดแผนธุรกิจ "PGMF Business Model"

ประกวดแผนธุรกิจ "PGMF Business Model"

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ "PGMF Business Model" หัวข้อ "The Future of Classical Music in Thailand: What is Next?" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Princess Galyani Vadhana International Music Festival ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 175,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อค้นหาแผนธุรกิจที่สามารถเพิ่ม คุณค่า เพิ่ม มูลค่า และสามารถสร้างความสนใจในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกให้มีความยั่งยืนต่อไปในสังคมไทย

เงื่อนไขการแข่งขัน

 • มีสมาชิกต่อทีมไม่เกิน 8 คน
 • ผู้สมัครต้องมีอายุเกิน 15 ปี และ เฉลี่ยรวมภายในทีมไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ส่งใบสมัคร
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียงแผนเดียวเท่านั้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงาน มากกว่า 1 แผน จะไม่ได้รับพิจารณาตัดสินในทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน
 • ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นหากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถามความเป็นเจ้าของ
 • ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน (ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานนั้น) และขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวด ของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ
 • หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ขอระงับการให้รางวัล รวมถึงการเรียกคืนเงินรางวัลทั้งหมด
 • เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกำหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 • ทางโครงการอาจมีการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อสัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการจัดงานครั้งถัดไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • เป็นการประกวดแผนธุรกิจ (PGMF Business Model) เพื่อนำเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมดนตรีคลาสสิคในประเทศไทย โดยในรอบแรกจะตัดสินจากแนวคิดและ Business Model ที่ส่งเข้ามา
 • เมื่อผ่านเข้ารอบ จะต้องเข้ามาตอบคำถามต่อหน้าคณะกรรมการพร้อมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อที่ได้รับหลังจากผ่านเข้ารอบ

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563 กรอกใบสมัครได้ที่  www.pgvim.ac.th/musicfestival/competition
 • การคัดเลือกรอบที่ 1 3 พฤศจิกายน 2563
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 6 พฤศจิกายน 2563
 • จับฉลากลำดับแข่งขัน และแจกโจทย์รอบชิงชนะเลิศ 10 พฤศจิกายน 2563 (ช่วงบ่าย)
 • แข่งขันการนำเสนอโครงการรอบชิงชนะเลิศ 25-26 พฤศจิกายน 2563 (ช่วงเช้า)
 • ประกาศผล 27 พฤศจิกายน 2563 (ช่วงค่ำ)
 • การแสดงดนตรี โดยศิลปินรับเชิญ 25-27 พฤศจิกายน 2563 (ช่วงค่ำ)

เกณฑ์การตัดสิน

 • แนวคิด ในการทำแผนธุรกิจ
 • ลักษณะของแผนฯที่มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับปัจจัย สภาพแวดล้อม ระหว่างสังคมไทยและดนตรีคลาสสิก
 • ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ
 • ความสมบูรณ์ของการจัดทำแผนธุรกิจ
 • ความคิดสร้างสรรค์ และการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้
 • ความน่าสนใจ ศิลปะการนำเสนอ และการรักษาเวลาในการนำเสนอ (เฉพาะรอบตัดสิน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) รางวัลละ 25,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/PGVIM.Festival

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธันยพร  นักรบ

Contest Type: 
Total Prize Money: 
175,000 Baht
Deadline: 
01 Oct 2020 09:00 to 31 Oct 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.