^ Back to Top

แข่งขันออกแบบสติกเกอร์ ธีม "สติกเกอร์ฮาโลวีน"

แข่งขันออกแบบสติกเกอร์ ธีม "สติกเกอร์ฮาโลวีน"

LINE Creators Market ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสติกเกอร์ ธีม "สติกเกอร์ฮาโลวีน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

 • ครีเอเตอร์ต้องสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมจากเว็บไซต์ Creators Market เท่านั้น (http://creator.line.me/) และไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ผ่านแอพพลิเคชัน Creators Studio ได้
 • ครีเอเตอร์จะต้องส่งสติกเกอร์ตั้งแต่ 8 ภาพขึ้นไป ต่อ 1 ชุด และสติกเกอร์ดังกล่าวจะต้องมีราคา จําหน่ายตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไป อย่างไรก็ดี ครีเอเตอร์สามารถส่งจํานวนภาพสติกเกอร์ หรือกําหนด ราคาของสติกเกอร์ที่ร่วมกิจกรรมนี้มากกว่าจํานวนขั้นต่ําที่กําหนดไว้ก็ได้
 • ครีเอเตอร์จะต้องส่งสติกเกอร์ซึ่งมีลักษณะเป็น ภาพนิ่ง สติกเกอร์แอนิเมชั่น หรือบิ๊กสติกเกอร์เท่านั้น
 • สติกเกอร์ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องเป็นสติกเกอร์ใหม่เท่านั้น (สติกเกอร์ที่เปิดจําหน่ายไปแล้ว แต่ขออัพเดตไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้)
 • สติกเกอร์สําหรับใช้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (เช่น สติกเกอร์ชื่อคน) ซึ่งเคยวางจําหน่ายแล้ว จะไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้
 • สติกเกอร์รูปหลักจะต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธีมสติกเกอร์ฮาโลวีน
 • จะต้องมีสติกเกอร์ในชุดอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง (รวมรูปหลักแล้ว) ที่มีเนื้อหาและรูปแบบดีไซน์ที่เกี่ยว ข้องกับธีมสติกเกอร์ฮาโลวีนจากสติกเกอร์ทั้งหมด เช่น ในกรณีที่ครีเอเตอร์นําส่งสติกเกอร์ 1 เซ็ต จํานวน 40 ภาพ จะต้องมีสติกเกอร์เกี่ยวกับธีมฮาโลวีนอย่างน้อย จํานวน 20 ภาพ
 • ถ้าสติกเกอร์มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องตามที่กล่าวเบื้องต้น จะถือว่าไม่ผ่านการพิจารณาและไม่ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้

หมายเหตุ

 • ครีเอเตอร์ควรยื่นผลงาน 10 วันล่วงหน้า ก่อนวันที่ 17 ตุลาคม 2563 และหากผลงานสติกเกอร์ ของครีเอเตอร์ถูกปฏิเสธโดยบริษัท ครีเอเตอร์ต้องรีบดําเนินการแก้ไขและนําส่งผลงานสติกเกอร์ ใหม่อีกครั้งภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
 • ครีเอเตอร์รับทราบและยินยอมว่า ในกรณีที่ครีเอเตอร์ยื่นผลงานช้ากว่า 10 วันล่วงหน้า ก่อนวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ครีเอเตอร์อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ เนื่องจากบริษัทอาจไม่สามารถ พิจารณาคําขอผลงานสติกเกอร์ทั้งหมดได้ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2563

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

 1. เตรียมสติกเกอร์ชุดใหม่ที่มีเนื้อหาพิเศษสําหรับธีมสติกเกอร์ฮาโลวีน
 2. ไปที่ "แก้ไขสติกเกอร์ > ข้อมูลจําหน่าย แล้วทําเครื่องหมายในช่อง ร่วมแคมเปญ" ในหัวข้อ "สติกเกอร์ฮาโลวีน” ที่จะเพิ่มขึ้นใหม่
 3. ยื่นค่าขอให้พิจารณาสติกเกอร์

ข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 • กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย ไลน์ คอร์ปอเรชั่น ("บริษัท”) และของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดไว้ ทั้งนี้ รางวัลมูลค่าซึ่งมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราที่กฎหมายกําหนด
 • บริษัทจะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลตัวบ่งชี้ภายใน (Internal Identifier) ได้แก่ ช่วงเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติการรับของรางวัล เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการรับรางวัล เพื่อติดต่อ สื่อสารกับท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการกิจกรรมนี้ เพื่อให้สามารถตอบรับการร้องขอหรือสอบถาม จากท่าน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของท่าน และ/หรือเพื่อประโยชน์ในการวิจัยการตลาด และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ บริษัทอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านจนถึงวันที่ 31ธันวาคม 2563 หรืออาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมที่ (https://terms.line.me/line genlctpp)
 • สติกเกอร์จะถูกปฏิเสธหากมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขกิจกรรม แม้ว่าเนื้อหาสติกเกอร์จะไม่มี ปัญหาใด ๆ ก็ตาม ครีเอเตอร์ต้องแก้ไขสติกเกอร์ให้ตรงตามเงื่อนไข หรือลบเครื่องหมายในช่องเข้า ร่วมแคมเปญ เพื่อออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ คือ ครีเอเตอร์ซึ่งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • พนักงานของบริษัทและครอบครัวของพนักงาน รวมถึงบริษัท ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) จํากัด และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลนี้
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณาคําขอเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นกับจํานวนผู้ยื่น คําขอ
 • สติกเกอร์ที่ร่วมกิจกรรมนี้ คือ สติกเกอร์ที่ผ่านการพิจารณาและเริ่มจําหน่ายโปรโมทพิเศษระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม 2553 เวลา 09:00 น.) ถึง 31 ตุลาคม 2563 (เวลา 23:59 น.)
 • เมื่อสติกเกอร์ผ่านการพิจารณาแล้ว บริษัทขอให้ครีเอเตอร์เปิดจําหน่ายสติกเกอร์ดังกล่าวให้เร็วที่ สุด เนื่องจากบริษัทจะโปรโมทสติกเกอร์สําหรับกิจกรรมนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
 • หลังสิ้นสุดช่วงกิจกรรมนี้ สติกเกอร์จะยังคงเปิดจําหน่ายต่อไปที่ร้านค้าสติกเกอร์ ในแอพพลิเคชั่น ไลน์ และร้านค้าใน LINE STORE (http://store.line.me/)
 • สติกเกอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะไม่สามารถนําไปใช้ในการเข้าร่วมโปรแกรม Rising Star หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ได้
 • การตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลารับคําขอพิจารณาสติกเกอร์เพื่อร่วมกิจกรรม 4 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. - 17 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย)
 • ระยะเวลาการโปรโมทสติกเกอร์ผ่านแบนเนอร์ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. - 31 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย)
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล 3 อันดับแรก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12:00 น. ผ่านช่องทางบัญชีทางการไลน์ครีเอเตอร์ไทย (LINE Creators TH Official Account)
  • บริษัทจะทําการติดต่อผู้ชนะรางวัลทันทีหลังจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะรางวัล เพื่อขอรายละเอียด ในการโอนเงินรางวัลให้แก่บัญชีธนาคารของผู้ชนะรางวัลต่อไป
  • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะรางวัล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์ผู้ชนะรางวัลดังกล่าวทันที

รางวัลการแข่งขัน
สติกเกอร์ที่ทํายอดดาวน์โหลดสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับรางวัลตามลําดับดังต่อไปนี้

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จํานวน 1 รางวัล

หมายเหตุ มูลค่าดังกล่าวเป็นมูลค่าก่อนภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

Total Prize Money: 
35,000 Baht
Deadline: 
21 Sep 2020 09:00 to 17 Oct 2020 23:59

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod