^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)"

ประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)"

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)" ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายดิจิตัล หรือฟิล์ม

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ

ลักษณะของภาพ
ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครที่มีความหลากหลายในมุมมองต่างๆ ในปี 2563

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ คิดถึงที่สุดสมุทรสาคร (New Normal)
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล กล้องมือถือ และกล้องบรรจุฟิล์มสร้างสรรค์โดยใช้ เทคนิคอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ
 3. การส่งภาพถ่ายให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบ JPGกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ด้านกว้างหรือยาวของภาพไม่ต่ำกว่า 2,048 พิกเซลและมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล สามารถตกแต่งภาพได้แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน)
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้
 5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายระบุชื่อชุดภาพถ่าย และสถานที่ ถ้าภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 7. ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านต้องส่งผลงานภาพถ่ายเป็นภาพชุดเท่านั้นชุดละ 3 ภาพเรื่องราวเดียวกันส่งได้ไม่เกินท่านละ 3 ชุด (9 ภาพ) แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว(ไม่รับภาพเดี่ยว)
 8. ภาพที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นภาพถ่ายใหม่ภายในปี 2563 เท่านั้น
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือภายในของสมาคมชมรมหรือองค์กรอื่นใด
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆและมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
 12. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน
 13. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นจะตัดสินรางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อไป ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณีผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤศจิกายน 2563 ส่งภาพและใบสมัครมาที่อีเมล colorofsk@gmail.com
 • ประกาศรายชื่อผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ Facebook : ColorofSamutSakhon , TATSamutSongkhram

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร (พิจารณาการโหวตทางFacebook : ColorofSamutSakhon)

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ : 0-3475-2847, 081-620-9989, 081-629-4621
 • www.facebook.com/colorofsamutsakhon
Total Prize Money: 
120,000 Baht
Deadline: 
16 Sep 2020 09:00 to 20 Nov 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.