^ Back to Top

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "AEON English Speech Contest 2020"

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "AEON English Speech Contest 2020"

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ "AEON English Speech Contest 2020" ชิงเกียรติบัตร และเข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leader 2020”

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ร่วมกันสาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศในทวีปเอเชีย ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่จัดโปรแกรม รวมทั้งเรียนรู้ถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเชื้อชาติ ในระดับนานาชาติกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา และไทย โดยการจัดโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2020” ในปีนี้ได้พิจารณาถึงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงจะดำเนินกิจกรรมด้วยวิธีการออนไลน์จากกรุงเทพมหานคร และจากประเทศอื่นที่เข้าร่วมโปรแกรม

ประเภทและระดับของการแข่งขัน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 2. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิอิออน 1% คลับ โดยโรงเรียนอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
 3. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์
 4. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี
 5. ผู้สมัครจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว โรคติดต่อร้ายแรง มีอาการแพ้ยา อาหาร หรืออื่นๆ มีอาการเมารถ, เครื่องบิน มีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม และพร้อมเข้ารับการตรวจสุขภาพ เมื่อชนะการแข่งขันตามที่ผู้จัดโปรแกรมกำหนด
 6. ผู้สมัครต้องมีความสนใจในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาทางสังคม
 7. ผู้สมัครจะต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีเยี่ยม (ฟัง พูด อ่าน และเขียน)

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โดยส่งเอกสารใบสมัครพร้อมเรียงความในหัวข้อที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้ - 25 กันยายน 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 - 7
  ได้รับเกียรติบัตร และเข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leader 2020” ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 8 - 20
  ได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณกิตติศักดิ์ คงอุไร 02-302-4400 ต่อ 12251
 • e-mail: kittisakko@aeon.co.th
Deadline: 
09 Sep 2020 09:00 to 25 Sep 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.