^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ"

ประกวดภาพถ่าย "บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ"

Central Group ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสื่อสารและสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)
 2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
 3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

หัวข้อการประกวด

 • ท่องเที่ยวไทยสวยงามอย่างยั่งยืน
  เช่น สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย รูปแบบการท่องเที่ยวของไทย เป็นต้น
 • วัฒนธรรมไทยงดงามแบบยั่งยืน
  เช่น วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย เป็นต้น
 • วิถีชีวิตไทยคงเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน
  เช่น วิถีชีวิตคนไทย การดำเนินชีวิตของคนไทย เป็นต้น

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นประเภทภาพถ่ายชุด (Photo set) โดยมีจำนวนภาพในชุดจำนวน 4 ภาพ ต่อ 1 ชุด โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องภายใต้หัวข้อเดียวกัน และภาพจะต้องเกิดจากการถ่ายจากสถานการณ์และสถานที่จริง (ไม่มีการ Set up หรือไม่มีการจัดฉากใดๆ)
หมายเหตุ

 • ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพถ่ายจากสถานที่เดียวกัน
 • เนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกันหมายถึงเนื้อหาภายใต้หัวข้อเดียวกัน
 • โปรดอ่านเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวดอย่างละเอียด

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด

 1. ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพชุดจำนวน 4 ภาพ โดย แต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน
 3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ต้องเป็นภาพถ่ายเกิดขึ้นในประเทศไทย
 4. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ที่มีขนาดที่สั้นที่สุดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกินกว่า 4,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Smartphone แล ภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ (หากผิดกติกาข้อนี้ จะถูกคัดเลือกออกโดยไม่มียกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น)
 7. สามารถปรับแต่งได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าปะกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 9. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 10. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 11. หากปรากฎว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 12. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางกลุ่มเซ็นทรัล จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มเซ็นทรัล แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสบบูรณ์
 13. กลุ่ม บริษัทเซ็นทรัล มีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัล และ/หรือ ค่าสร้างสรรค์ผลงาน ไปใช้ในการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของทางบริษัทโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประกาศผลรางวัล ทั้งนี้ กลุ่ม บริษัทเซ็นทรัล จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ และเมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากกลุ่ม บริษัทเช็นทรัล มีความประสงค์จะใช้ภาพใด บริษัท จะติดต่อขออนุญาตจากจ้าของภาพก่อน เป็นรายกรณี ในการนี้ กลุ่ม บริษัทเซ็นทรัล มีสิทธินำภาพที่ได้รับคัดเลือกเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโชเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไชต์ การแสดงนิทรรศการ การตีพิมพ์ภาพลงในสูจิบัตร รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ทางบริษัทอื่นใดที่ไม่หวังผลทางการค้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพกราบล่วงหน้า (กลุ่ม บริษัทช็นทรัล จะนำไปผลิตเป็นปฏิทิน 2564 ของทางบริษัท)
 14. บุคลากรใน กลุ่มเซ็นทรัล และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 15. กลุ่มเช็นทรัลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 กันยายน - 15 ตุลาคม 2563
หมายเหตุ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดจำนวน 4 ภาพโดย แต่ละภาพชุด จะต้องมีเนื้อหาสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน

วิธีการส่งเข้าประกวด

 1. หัวข้อเรื่องราว
  เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย "บอกเล่าเรื่องราวความเป็นไทยอย่างยั่งยืนในแบบของคุณ" ภายใต้หัวข้อ
  • ท่องเที่ยวไทยสวยงามอย่างยั่งยืน
  • วัฒนธรรมไทยงดงามแบบยั่งยืน
  • วิถีชีวิตไทยคงเอกลักษณ์ที่ยั่งยืน พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพ
 2. จำนวนภาพ
  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นประเภทภาพถ่ายชุด (Photo set) โดยมีจํานวน ภาพในชุดจํานวน 4 ภาพ ต่อ 1 ชุด โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็น ชุดเดียวกัน และภาพจะต้องเกิดจากการถ่ายจากสถานการณ์และสถานที่จริง (ไม่มีการ Set up หรือไม่มีการจัดฉากใดๆ)
 3. ลิขสิทธิ์ของภาพ
  ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางกลุ่มเซ็นทรัล จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และ ไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มเซ็นทรัล แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของ ภาพอย่างสมบูรณ์
 4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพแ
  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุก รูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Smartphone, ภาพจากอากาศยาน ไร้คนขับ (โดรน) และ ภาพจากกล้องถ่ายใต้นํ้า) หรือ กล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุ ฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/CENTRALGROUPContest

Total Prize Money: 
400,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
03 Sep 2020 09:00 to 15 Oct 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.