^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2”

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานไฟฟ้า “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด

 • จํากัดจํานวนไม่เกิน 5 คนต่อทีม ที่กําลังศึกษาระดับ สถาบันอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย/อาชีวะ/เทคนิค) ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 • ทีมที่ได้สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมทีมโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
 • แต่ละทีมต้องมีที่ปรึกษาโครงงาน ทีมละ 1 คน โดยที่ปรึกษา 1 คน สามารถดูแลให้คําปรึกษาได้ไม่เกิน 2 ทีม
 • ผู้สมัครแต่ละทีมต้องมีคํารับรองจากอาจารย์ในใบสมัครว่ากําลังศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ

หมายเหตุ ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากทีมงานเท่านั้น

เงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบวัตถุประสงค์การสร้างมูลค่าให้สินค้าหรือบริการ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย และเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากที่ชะลอตัวหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจสอบพบว่ามีการลอกเลียนแบบมาจากผลงานอื่น จะดําเนินการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประกวดทันที ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังจากได้รับรางวัลว่ามีการทําผิดกฎกติกา ทีมจะต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และทางผู้จัดการประกวดสามารถดําเนินการเรียกคืนของรางวัลได้ทันที
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน หากตรวจสอบว่ามีการทําผิดกฎกติกา จะไม่ผ่านการพิจารณาเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังได้รับรางวัลผู้จัดการประกวดสามารถดําเนินการเรียกคืนของรางวัลได้ทันที
 • การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ตัวผลงานถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้เข้าร่วมประกวด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยการพัฒนาต่อยอดจะต้องเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้ประกวดกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • สื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์ทุกชนิด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ กฟผ. ที่สามารถนําไปพัฒนา ปรับปรุงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนได้ในอนาคต

การสมัครและส่งผลงาน

 • การสมัคร
  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร ได้ที่ Facebook : โครงการ Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2
 • การส่งผลงาน
  • จัดทํารูปเล่มโครงงานตามแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร จํานวน 3 ชุด พร้อม CD-ROM ที่อยู่ในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF จํานวน 1 แผ่น
  • จัดส่งผลงานที่ โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2”
   เลขที่ 55 ซ.นนทบุรี 32 ถ.สนามบินน้ํา
   ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
   ภายในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ถือตราประทับวันส่งไปรษณีย์เป็นสําคัญ)

กําหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 • สิ้นสุดการประกวด รางวัล Popular Vote ในเพจโครงการฯ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
 • จัดประกวดรอบชิงชนะเลิศและประกาศผลผ่านระบบออนไลน์ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ ช่วงเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • ประกาศนียบัตรสําหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย จํานวน 6 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร (ตัดสินจากจํานวนยอด Like ในเพจโครงการเท่านั้น)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/EGATDIGIWAR

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pitchaya Noonbhanda

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
18 Aug 2020 09:00 to 31 Oct 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.