^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. ค้นหานวัตกรเยาวชนที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอด และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 2. บ่มเพาะและเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง

ประเภทการประกวด

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า)

โจทย์การประกวด
นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพในรูปแบบ “กระบวนการ” หรือ “สิ่งประดิษฐ์” ที่ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน หรือช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดีเริ่มที่เรา” ตามหัวข้อที่สนใจ 1 หัวข้อ ดังนี้

 1. ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 2. ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
 3. ลดอุบัติเหตุทางถนน
 4. เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
 5. เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง
 6. สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ เช่น การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ฯลฯ
 7.  ส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) การปรับตัวในการใช้ชีวิตและปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดี
  “ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องสามารถสร้างขึ้นและใช้ประโยชน์ได้จริง”

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนฐานของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหา หรือพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะ ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา (ปวช.หรือเทียบเท่า) 
 2. ทีมต้องประกอบด้วยสมาชิก 2-3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ที่มาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน
 3. 1 ทีม สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น 
 4. สถาบันการศึกษาสามารถส่งทีมเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ต่อ 1 ทีม
 5. ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องคิดค้น พัฒนาด้วยตนเอง หรือต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่ โดยไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
 6. ไอเดียที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่อยู่ระหว่างส่งเข้าร่วมในโครงการอื่น รวมทั้งไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ
 7. ทีมผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 
 8. สมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด

วิธีการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thaihealth.or.th/inno โดยแบบฟอร์มประกอบด้วย
  • หนังสือแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • Thaihealth Inno 001 แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
  • Thaihealth Inno 002 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โดยสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 
  • Thaihealth Inno 003 เอกสารรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมตลอดโครงการจากผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา
 2. ส่งแบบฟอร์มทั้ง 4 แบบ ทั้งในรูปแบบไฟล์ MS Word และ PDF มาที่อีเมล inno@thaihealth.or.th โดยพิมพ์ข้อมูลด้วยตัวอักษร THSarabun ขนาด 14” ลงในแบบฟอร์มทั้ง 3 ฉบับ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกทุกคนในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา
 3. ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 ตุลาคม 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ - เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

หมายเหตุ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 20 ทีมสุดท้าย และผ่านเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับเงินสนับสนุนในการพัฒนาผลงาน ทีมละ 10,000 บาท และได้รับเกียรติบัตรจาก สสส.

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/thaihealthinnoawards

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
11 Aug 2020 09:00 to 06 Oct 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.