^ Back to Top

ประกวดแผนดำเนินโครงการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม "Uncommon Natural Protector Competition, 2020, Thailand"

ประกวดแผนดำเนินโครงการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม "Uncommon Natural Protector Competition, 2020, Thailand"

UNCOMMON International Group ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนดำเนินโครงการเพื่อการพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม "Uncommon Natural Protector Competition, 2020, Thailand" เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันนักพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ในระดับนานาชาติ ประจำปี 2020 (ซึ่งในปีนี้จัดการแข่งขันแบบออนไลน์) พร้อมรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการกว่า 1,750,000 บาท และการสนับสนุนอื่น ๆ อีกมากมาย

เกณฑ์ผู้เข้าแข่งขัน

 • อายุ 15 ถึง 25 ปี
 • เป็นผู้ที่มีแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • ส่งพอร์ตฟอลิโอที่มีผลงานด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 10 หน้า ขนาดกระดาษ A4 อัพโหลดลงใน Google Drive และแชร์ให้เข้าถึงได้เพื่อส่งในใบสมัคร หรือจัดส่งมาที่ นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร 299/253 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (0610617321)
 • สมัครและแข่งขันออนไลน์

กำหนดการ

 • ปิดรับสมัคร 12 สิงหาคม 2020
 • ประกาศผลระดับประเทศรอบคัดเลือกและแนวทาง/เวลาสัมภาษณ์ 14 สิงหาคม 2020 ในเฟสบุคเพจ Uncommon Unique ตรวจสอบก่อนเวลา 20.00 น. และทำการยืนยันสิทธิ์
 • สัมภาษณ์รอบสุดท้าย 15 สิงหาคม 2020
 • ประกาศผล 17 สิงหาคม 2020
 • เตรียมตัวแข่งระดับนานาชาติ 19 ส.ค. ถึง 10 ก.ย.

เกณฑ์การตัดสินข้อเสนอโครงการ

 • ส่งผลระยะยาวต่อการอนุรักษ์สัตว์หรือพืช
 • ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
 • แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในการที่จะดำเนินโครงการของตนเองและมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานอนุรักษ์
 • มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการทำงาน
 • แสดงให้เห็นถึงความมีเกียรติในงานอนุรักษ์
 • หากได้รับรางวัลจะต้องมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอนุรักษ์ต่อไป เนื่องจากรางวัลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นงานในอนาคตของผู้ชนะ
 • สามารถอธิบายโครงการเป็นภาษาอังกฤษได้คล่อง (เขียนและพูด) ทั้งนี้หากต้องการการสนับสนุนด้านภาษาอังกฤษ ทาง Uncommon International Group สามารถสนับสนุนผู้ชนะได้
 • รางวัลนี้ควรใช้สำหรับโครงการอนุรักษ์ของผู้ชนะและดำเนินการโครงการให้ประสบความสำเร็จ
 • รางวัลนี้ควรใช้เพื่อการอนุรักษ์สัตว์หรือพันธุ์พืช ความคิดริเริ่มด้านการอนุรักษ์สามารถเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการวิจัย (พื้นฐาน) แต่ไม่ควรเป็นจุดสนใจหลัก ความเกี่ยวข้องของกิจกรรมที่เสนอเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์และผลกระทบในทางปฏิบัติควรมีความชัดเจน
 • ในการแข่งขันระดับนานาชาติ จะมีการคัดเลือกผู้เสนอชื่อ 6 ถึง 10 คน ซึ่งจะถูกขอให้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร, รูปถ่าย, วิดีโอ) ซึ่งจะใช้ในการเลือกสามรางวัลสุดท้ายในระดับนานาชาติ

หมายเหตุ : สิทธิของเงินรางวัลจะอยู่ภายใต้การดูแลบริหารจัดการของ Uncommon International Group เพื่อผลักดันให้เกิดความยั่งยืนของการดำเนินโครงการ และโครงการจะถูกดำเนินในนาามของ UNG เพื่อรองรับการต่อยอดและขยายผลในระดับชาติและระดับนานาชาติในอนาคต ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะถูกให้เปล่าให้กับผู้ที่ชนะ (จำนวน 50,000 บาท) ในนามของการเป็นผู้ชนะ และให้สำหรับการเป็นผู้นำในการดำเนินโครงการภายใต้สัญญาขั้นต่ำ 1 ปี

คำถามที่ต้องตอบในข้อเสนอโครงการ

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
 2. ข้อมูลภาพรวมโครงการที่จะดำเนินการหากได้รับทุนสนับสนุน
 3. ปัญหาที่ต้องการแก้ไข
 4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินโครงการนั้น ๆ
 5. ประวัติการดำเนินโครงการสิ่งแวดล้อมหรือมีส่วนร่วมในโครงการสิ่งแวดล้อม
 6. อธิบายถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
 7. อธิบายถึงปัญหาเชิงโครงสร้างหรือการบริหารจัดการทางภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
 8. อธิบายถึงสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
 9. อธิบายแนวทางการใช้งบประมาณ 1,750,000 บาท ในการดำเนินโครงการ
 10. อธิบายถึงความตั้งในในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 11. แนบลิ้งก์พอร์ตฟอลิโอ
 12. แนบลิ้งก์คลิปวิดีโอ (ยูทูป) นำเสนอตัวเอง ความยาวไม่เกิน 2 นาที (ถ้ามี)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลระดับประเทศ
  • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผ่านรอบคัดเลือก จะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการแข่งขัน
  • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล จะได้รับสิทธิเป็นตัวแทน Uncommon International Group ในการแข่งขันระดับนานาชาติ พร้อมการสนับสนุนการเตรียมตัวเสนอการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19 ส.ค. - 10 ก.ย. รับใบประกาศนียบัตร พร้อมสิทธิเข้าร่วมประชุมระดับชาติ ประจำปี 2021 (หากไม่มีการเลื่อน) พร้อมรับโล่ประกาศภายในงาน
  • รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศระดับประเทศ ได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมสิทธิเข้าร่วมประชุมระดับชาติ ประจำปี 2021 พร้อมรับใบประกาศนียบัตรฉบับจริงภายในงาน (หากไม่มีการเลื่อน)
  • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมสิทธิเข้าร่วมประชุมระดับชาติ ประจำปี 2021 พร้อมรับใบประกาศนียบัตรฉบับจริงภายในงาน (หากไม่มีการเลื่อน)
 • รางวัลระดับนานาชาติ
  • รับเงินสนับสนุนการดำเนินโครงการที่นำเสนอจำนวนประมาณ 1,750,000 (เงินรางวัลให้เปล่า 50,000 บาท)
  • รับรางวัล FFN handcrafted ระหว่างพิธีประจำปีในเนเธอร์แลนด์
  • เข้าร่วมครอบครัว FFN ที่กำลังเติบโตของนักอนุรักษ์ธรรมชาติรุ่นเยาว์
  • ผู้ชนะจะต้องนำเสนอผลงานในงาน Future For Nature Award ที่สวนสัตว์ Royal Burgers ใน Arnhem ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในเดือนพฤษภาคม 2564 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักจะได้รับการคุ้มครองโดยมูลนิธิ Future for Nature

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/uncommonuniquecenter

File attachments: 
Deadline: 
29 Jul 2020 09:00 to 12 Aug 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.