^ Back to Top

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2020"

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2020"

GPSC Young Social Innovator Season 3 ขอเชิญชวน น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ร่วมส่งผลงานแนวคิดนวัตกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ และโอกาสการพัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อนำใช้จริงในชุมชน มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงวงจรการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ความยั่งยืน จากการเข้าใจและระบุปัญหา จนถึงการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง
 3. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กร ในการช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ และการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประกอบด้วยสมาชิก 1-3 คน และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน
 2. สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีอายุระหว่าง 15 – 20 ปี…บริบูรณ์ โดย
  • กรณีเข้าร่วมในนามสถาบันการศึกษา : สมาชิกต้องศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • กรณีเข้าร่วมในนามชุมชน : สมาชิกและที่ปรึกษาโครงการต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนเดียวกัน
 3. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณา และได้รับอนุมัติจากบริษัท โกลบอล เพาเวอรn ซินเนอรnยี่ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 4. สมาชิกในทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ต้องสามารถร่วมพัฒนาผลงานได้ตลอดโครงการ

โจทย์การประกวด
"พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลMอมที่ยั่งยืน"
(Sustainable Energy, Natural resource and Environment)

 • พลังงาน : การเข้าถึงพลังงาน (ลดต้นทุน และ/หรือ เพิ่มเสถียรภาพของแหล่งพลังงาน) การสร้างพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และ/หรือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การลดของเสียหรือขยะ (Waste) การลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติ และ/หรือ การจัดการของเสียอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการลดของเสียโดยกระบวนการ Reuse และ/หรือ Recycle

กำนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - 24 สิงหาคม 2563
 • ประกาศผลเข้ารอบ 30 ทีม วันที่ 1 กันยายน 2563
 • GPSC Young Social Innovator Camp 2020 วันที่ 18 - 20 กันยายน 2563

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
  555/2 ศูนยnเอนเนอรnยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 • Facebook : GPSC Young Social Innovator
 • E-mail : gpscyoungsocialinnovator@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนม์ชนก แสงอาทิตย์อุทัย / GPSC Young Social Innovator

Deadline: 
02 Jul 2020 09:00 to 24 Aug 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.