^ Back to Top

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9

UNHCR ประจําประเทศไทย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9 ชิงประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะได้นําไปใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 9 ของ UNHCR Thailand

ธีม

 • ภาพยนตร์
 • ผู้ลี้ภัย
 • ความกล้าหาญ ความเข้มแข็ง ความหวัง
 • ความเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันของคนทั้งโลก
 • Everyone Counts – คนทุกคนมีส่วนในการให้ความช่วยเหลือในแบบของตัวเองและผู้ลี้ภัยทุกคนไม่ควรถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ข้อความบังคับใช้ในโปสเตอร์

 • 9th Refugee Film Festival
 • 20 มิถุนายน 2563

กติกาการส่งเข้าประกวด

 • การประกวดเปิดเป็นสาธารณะสําหรับทุกท่านที่อยากร่วมส่งใจให้ผู้ลี้ภัยทั่วโลก โดยไม่จํากัดเพศและอายุ และไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของ UNHCR)
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถออกแบบโปสเตอร์ตามธีมงานโดยใช้เทคนิคและโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อนําส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทอล แนวตั้งขนาด 4:5 1080 x 1350 พิกเซล
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จํากัด โดยต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง ไม่คัดลอก และไม่เคยส่งผลงานในการประกวดใดๆ มาก่อน
 • สํานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เป็นผู้นําในการดําเนินงานระหว่างประเทศเพื่อผู้ที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านเกิดเนื่องจากความขัดแย้งและการประหัตประหาร เราเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยซึ่งส่วนใหญ่คือเด็ก และผู้หญิง ด้วยเหตุผลดังกล่าวผลงานจึงจํากัดการพรรณนาภาพที่อาจเป็นการล่วงละเมิดหรือไม่เหมาะสม ด้วย เหตุผลดังกล่าวผลงานจึงจํากัดการพรรณนาภาพที่อาจเป็นการล่วงละเมิดหรือไม่เหมาะสม

การส่งผลงาน
ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อและนามสกุลจริง
 • เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
 • เขียนคําบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับผลงานที่ส่ง เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
 • ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2563 (ผลงานที่ได้รับหลังวันดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นโมฆะ)
 • ส่งผลงานได้ที่อีเมล์ support.th@unhcr.org
 • ประกาศผลวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ที่ www.facebook.com/UNHCRThailand (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

เกณฑ์การตัดสิน

 • การตีความและความชัดเจนของธีม
 • ความคิดสร้างสรรค์และองค์ประกอบที่สามารถสะท้อนความหมายของเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 9
 • ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • ผลงานอาจมีการปรับเปลี่ยนร่วมกันกับ UNHCR Thailand ได้ตามความเหมาะสมก่อนประชาสัมพันธ์จริง

รางวัลการประกวด
ผลงานที่ได้รับเลือกมีเพียง1 ผลงาน ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะได้นําไปใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 9ของ UNHCR Thailand ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ในทุกช่องทางสื่อสารของ UNHCR Thailand ร่วมกับองค์กรพันธมิตรในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์
หมายเหตุ: ผลงานที่ได้รับคัดเลือกอาจมีการปรับเปลี่ยนร่วมกันกับ UNHCR เพื่อให้ตรงตามรายละเอียดงานตามเหมาะสม

ลิขสิทธิ์

 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกและปรับเปลี่ยนร่วมกันกับ UNHCR ยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ได้รับคัดเลือก แต่หาก UNHCR หรือองค์กรพันธมิตรต้องการใช้ผลงานในกิจกรรมอื่นๆ UNHCR หรือองค์กรพันธมิตรสามารถนําไปใช้ได้และจะให้เครดิตที่เหมาะสม
 • ผู้ได้รับเลือกต้องให้ไฟล์ต้นแบบไว้เพื่อให้ UNHCR สามารถแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้หากจําเป็น โดยไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ทางการเงินหรือทางอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้
 • ผลงานทุกผลงานที่ส่งมา UNHCR สามารถนํามาทําสําเนาในสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดได้
 • UNHCR ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนในทุกผลงาน

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/unhcrthailand
 • E-mail: support.th@unhcr.org
 • LINE: @UNHCRThailand
Deadline: 
21 May 2020 09:00 to 31 May 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.