^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Green Future”

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Green Future”

กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Green Future” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) ประจำปี พ.ศ. 2563 ชิงเงินรางวัล พ้อมประกาศนียบัตร และอื่นๆ

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
นักถ่ายภาพมืออาชีพ มือสมัครเล่น และประชาชนทั่วไป มีสิทธิส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด เว้นแต่คณะกรรมการตัดสิน คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการประกวดภาพถ่ายนี้

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ผู้สมัครสามารถส่งภาพถ่ายได้จำนวน 1 ภาพต่อคน โดยจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว
 2. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิทัลทุกประเภท โดยไม่จำกัดยี่ห้อ และรุ่นของกล้องที่ใช้ และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2562 - 5 มิถุนายน 2563
 3. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน และต้องไม่เคยตีพิมพ์ หรือโฆษณาผ่านสื่อใดๆ ที่เป็นไปในทางการค้า หรือเชิงพาณิชย์ ไม่มีข้อผูกมัดเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆและไม่เป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
 4. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบภาพ แต่สามารถตัดส่วนของภาพ และสามารถตกแต่งได้เพียงการปรับสี - แสงตามความจริง น้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 6. ภาพถ่ายและชิ้นงานที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธินำภาพถ่ายและชิ้นงานไปจัดแสดงในโอกาสและสถานที่ต่างๆ
 7. ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามีสิทธิจัดเก็บไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด และมีสิทธิในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อสารสนเทศทุกประเภท โดยถือว่าเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
 8. เจ้าของผลงานภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสิน จะต้องเข้าร่วมการถ่ายทำรายการประกวดภาพถ่ายระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2563 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสถานที่อื่นตามที่คณะผู้จัดประกวดกำหนด และยินยอมให้เผยแพร่รายการประกวดดังกล่าว รวมทั้งตกลงว่าจะเก็บรักษาผลการประกวดไว้เป็นความลับจนกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้รับจ้างจัดงานประกวดจะเผยแพร่รายการประกวดภาพถ่ายและสื่อวีดิทัศน์ตัดสินการประกวดภาพถ่ายและประกาศผลการประกวดและผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว
 9. หากพบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกา เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดประกวด แม้ว่าสิ้นสุดการประกวดแล้ว ให้ทางผู้จัดประกวดมีสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิ ยกเลิก หรือ ปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนค่าตอบแทน และรางวัลทั้งหมดได้
 10. ผลงานภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

ระยะเวลาการดำเนินการจัดประกวด
วันที่ 5 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563 เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพถ่าย (ระยะเวลา 31 วัน)

รางวัลการประกวด
รางวัลสำหรับการจัดการประกวดภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “ทรัพย์สินทางปัญญา...เพื่อโลกสีเขียว” (Innovate for a Green Future) เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day) ประจำปีพ.ศ. 2563ประกอบด้วย 13 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 10,000 บาท กล้อง Canon ใบประกาศนียบัตร และอื่นๆ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 5,000 บาท กล้อง Canon ใบประกาศนียบัตร และอื่นๆ
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 3,000 บาท กล้อง Canon ใบประกาศนียบัตร และอื่นๆ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล เงินสดจำนวน 1,000 บาท อุปกรณ์จาก Canon ใบประกาศนียบัตร และอื่นๆ
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 3,000 บาท

หมายเหตุ ทั้งนี้ รางวัลPopular Vote จะคัดเลือกจากการเผยแพร่ผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสินจำนวน 12 ภาพ ใน Facebook Fan Page ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน- 13 กรกฎาคม 2563 และได้รับการกด Like และกด Share สูงสุด

สมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
www.dipphotocontest2020.com

ติดต่อสอบถาม

 • คุณนันท์นภัส ตรีโพลา 085-661-4626
 • Email: dipphotocontest2020@gmail.com
 • FB Page: DIP Photo Contest 2020

ข่า่วประชาสัมพันธ์ : คุณชนัญ

File attachments: 
Deadline: 
05 May 2020 09:00 to 05 Jun 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.