^ Back to Top

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER) ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER) ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER) ครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีสื่อสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ
 2. เพิ่มโอกาสในการเป็นที่รู้จักของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ผ่านทางสติกเกอร์ไลน์
 3. เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านสัญลักษณ์สติกเกอร์ไลน์ และเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 1. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และประชาชนทั่วไป
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้มากกว่า 1 ชุดผลงาน : 1 ชุดผลงานประกอบด้วย ชิ้นงานสติกเกอร์ไลน์ 24 ตัว

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งประกวด

 1. กรอกรายละเอียดใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับผลงาน
 2. ผลงานต้องระบุชื่อชุดภาพวาดเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 40 ตัวอักษร และระบุแนวคิดและจุดเด่นของสติกเกอร์ไลน์ เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 160 คำลงในใบสมัคร
 3. การส่งผลงานสติกเกอร์ไลน์ให้แนบไฟล์ดิจิทัลของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ดังนี้:
  • ส่งผลงานสติกเกอร์ไลน์ทั้ง 24 ตัว ลงบนไฟล์ PDF 1 หน้ากระดาษ  A4 ภาพสีบนพื้นสีขาว   (1 ชุดผลงานต่อ 1 กระดาษ A4) พร้อมลงนามรับรอง
  • ส่งผลงานภาพวาดสติกเกอร์ไลน์แต่ละตัว
   • กรณีผลงานเป็นภาพนิ่ง ให้บันทึกในรูปแบบไฟล์ PNG ความละเอียดอย่างน้อย 72 dpi โหมดสี RGB ขนาดภาพกว้าง 370 พิกเซล สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม และเว้นระยะขอบประมาณ 10 พิกเซล (ขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 2 MB) พื้นหลังของรูปโปร่งใส
   • กรณีผลงานเป็นภาพเคลื่อนไหวให้บันทึกในรูปแบบไฟล์ APNG โหมดสี RGB ขนาดภาพกว้าง 370 พิกเซล สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม พื้นหลังของรูปโปร่งใส
  • ไฟล์รูปสติกเกอร์แต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 300 K บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) รวบรวมผลงานส่งประกวดทั้งหมดใน 1 CD ต่อ 1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
 4. เงื่อนไขของผลงานที่ส่งประกวด
  • สติกเกอร์ไลน์ในชุดอย่างน้อย 4 ตัว ต้องสื่อถึงความเป็นสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
  • ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
  • ผลงานต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยส่งเป็น creator สติกเกอร์ไลน์ในระบบ creator.line.me มาแล้ว
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบการละเมิดลิขสิทธิ์ทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะไม่พิจารณาให้รางวัล และข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

กำหนดส่งผลงานประกวดสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER)

 1. วันสุดท้ายของการรับผลงาน วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563
 2. ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ งานสื่อสารองค์กร ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลหรืออีเมล์ prwww@mahidol.ac.th, ipsrmahidol.pr@gmail.com  หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่ งานสื่อสารองค์กร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก โดยวันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน)
 3. ประกาศผลการประกวดสติกเกอร์ไลน์ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์สถาบันฯ www.ipsr.mahidol.ac.th และ www.facebook.com/IPSRMAHIDOLUNIVERSITY

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 2. ทุกผลงานที่เข้าร่วมประกวด จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

หมายเหตุ

 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม จะเชิญผู้ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำ/ กรรมการกิจกรรม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม หรือที่ประชุมอื่นตามความเหมาะสม และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสถาบันฯ มีสิทธิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริง หรือผลงานอื่น ๆ ต่อไป

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0 2441 0201-4 ต่อ 202, 302

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Organization Communication Section, IPSR Mahidol University

Total Prize Money: 
20,000 Baht
Deadline: 
03 Apr 2020 09:00 to 20 Apr 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.