^ Back to Top

ประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ "ELMA 2020 Excellent Logistics Management Award"

ประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจําปี 2563 : ELMA 2020 Excellent Logistics Management Award

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย สัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจําปี 2563 : ELMA 2020 Excellent Logistics Management Award ชิงรางวัล ELMA 2020

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์รางวัล ELMA ในฐานะรางวัลมาตราฐานการบริการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพระดับสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
 2. เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและทำมาเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรายอื่น
 3. เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงในการจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นสากลของผู้ประกอบการไทยและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาผู้ประกอบการต่างชาติ โดยมีรางวัล ELMA เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมาตราฐานและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมไทยในการเป็นศูนย์กลาง การค้าและโลจิสติกส์ของภูมิภาคอาเซียน
 5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในการพัฒนาตนเองผ่านคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านโลจิสติกส์

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวด

 • ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการด้านโลจิสติกส์
 • จดทะเบียนนิติบุคคลมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในประเทศไทย
 • ประกอบกิจการด้านการให้บริการโลจิสติกส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
 • ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัล ELMA ในสาขาใดสาขาหนึ่งติดต่อกัน 3 ครั้ง จะไม่สามารถสมัครสาขาเดิมได้ ต้องเว้นวรรคการสมัครในสาขานั้นเป็นเวลา 3 ปี แต่สามารถสมัครในสาขาอื่นได้
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) หรือถูกร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ

ประเภทการประกวด

 1. สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services)
  ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 2. สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)
  ผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการจัดเก็บการบริหารสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้าและการวางแผน
 3. สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือ ตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services)
  ผู้ประกอบการที่ให้บริการโดยการเป็นตัวกลางในการจัดหารูปแบบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและการ ประสานงาน ระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริบทของการส่งออก-นำเข้าแทนผู้ใช้บริการหรือตัวแทนด้านพิธีการศุลกากร
 4. สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL)
  ผู้ประกอบการที่ให้บริการครอบคลุมในกิจกรรมโลจิสติกส์ตั้งแต่ 2 ด้านขึ้นไป และมีการเชื่อมโยงกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

กำหนดการประกวด ELMA 2020

 • 2 มีนาคม - 20 พฤษภาคม 2563 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
 • 8 มิถุนายน 2563 พิจารณาตัดสินรอบที่ 1 (Report Assessment)
 • 25 มิถุนายน 2563 พิจารณาตัดสินรอบที่ 2 (Presentation Assessment)
 • กรกฎาคม 2563 พิจารณาตัดสินรอบที่ 3 (On Site Visit Assessment)
 • 26 สิงหาคม 2563 พิธีมอบรางวัล ELMA ในงานแสดงสินค้า TILOG-LOGISTIX 2020
 • สิงหาคม 2563 พิธีมอบรางวัล Prime Minister's Export Award 2020

ติดต่อสอบถาม

 • Tel: 02-138 8156-7 ต่อ 103
 • Fax: 02-138-8158
 • Email: elmaaward@gmail.com
Contest Type: 
Eligibility: 
File attachments: 
Deadline: 
03 Mar 2020 09:00 to 20 May 2020 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod