^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "นักล่ามังกร JLD Dragon Thailand

ประกวดภาพถ่าย "นักล่ามังกร JLD Dragon Thailand

JLD Dragon Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "นักล่ามังกร JLD Dragon Thailand" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

 1. ภาพถ่ายต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวด หรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 2. ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่ สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ท าให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสีย ชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือ ถูกเกลียดชัง
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมตอ้งรบั ผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมลู ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงานต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
 4. ผลงานทั้งหมดจะตอ้งเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของทาง JLD Dragon Thailand ที่สามารถนำไปเผยแพร่ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ต่อได้
 5. ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัด สิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทาง JLD Dragon Thailand สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลได้
 6. กรณีรับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องศึกษากติกาโดยละเอียด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา

 • ตั้งแต่วันนี้ - 31 ม.ค. 63
 • ประกาศผลรางวัล วันจันทร์ที่3 ก.พ. 63

วิธีการร่วมสนุก บน Instagram

 1. ถ่ายภาพเครื่องดื่ม JLD Dragon เมนูใดก็ได้ *โดยต้องให้มีมังกรอยู่ในภาพ
 2. กด Follow Instagram JLD_Dragon_Thailand
 3. Tag JLD_Dragon_Thailand
 4. ติด Hashtag #นักล่ามังกร #JLDDragonThailand
 5. โพสต์ภาพลง Instagram และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ

*หมายเหตุ ผู้ร่วมสนุกในกิจกรรมนีจ้า เป็นต้องเปิดการตั้งค่า IG ให้เป็นสาธารณะ
Settings/ การตั้งค่า > Privacy/ ความเป็นส่วนตัว > Account Privacy/ ความเป็นส่วนตัวของบัญชี > เลือกเป็น Public/ สาธารณะ

เกณฑ์การตัดสิน

 • ภาพสวย ดูดี มีสไตล์ และมีความคิดสร้างสรรค์
 • ทำถูกต้องตามกติกา และภายในระยะเวลาที่กำหนด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 7,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย กระเป๋าผ้าสกรีนลายน้องหลง + Gift Voucher FREE 2 Drinks จำนวน 10 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายการตลาด 085-363-6369

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chinawut Rojkittisakul

Total Prize Money: 
30,000 Baht
Entry Fee: 
Deadline: 
15 Jan 2020 09:00 to 31 Jan 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.