^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “Scene of CHOUI FONG Photo contest”

ประกวดภาพถ่าย “Scene of CHOUI FONG Photo contest”

ไร่ชาฉุยฟง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Scene of CHOUI FONG Photo contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

กติกาการประกวด

  • ภาพถ่ายทัศนียภาพของไร่ชาฉุยฟง
  • ส่งภาพเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563
  • ตัดสินภาพถ่ายและประกาศผลวันที่ 1 เมษายน 2563 ทาง
    • เว็บไซต์ www.chouifongtea.com
    • facebook : ChouiFongTea / ig : chouifong_tea

การส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่

บริษัท ชาฉุยฟง จำกัด
เลขที่ 97 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าซาง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
(วงเล็บมุมซอง “ประกวดภาพถ่าย”)

ติดต่อสอบถาม
ไร่ชาฉุยฟง โทรศัพท์ 053-771-563 , 061-6688011

Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
12 Dec 2019 09:00 to 28 Feb 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.