^ Back to Top

ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายในโครงการ "ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11"

ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายในโครงการ "ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11"

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารรายในโครงการ "ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ 11" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร  

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันศึกษาที่ส่งประกวด

จำนวนผู้เข้าประกวด
ระดับมัธยมศึกษา ประเภทกลุ่ม กลุ่มละ 10 คน สำรอง 2 คน (แต่ละสถาบันส่งเข้าประกวดได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น)

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562
  • ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 24 ธันวาคม 2562

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลเกียรติยศปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลเกียรติยศอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล เกียรติบัตรคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/ครูไทยรักษ์ภาษา

Deadline: 
30 Nov 2019 09:00 to 20 Dec 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.