^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "มหัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวไทย One Day Trip"

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "มหัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวไทย One Day Trip"

ขอเชิญนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "มหัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวไทย One Day Trip" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.3 ปวส. (ระบุชื่อทีม)

ประเภทการแข่งขัน
ประเภททีม ทีมละ 2 คนขึ้นไป

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้แข่งขันจะต้องนำเสนอคลิปแนะนำท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “เส้นทางการท่องเที่ยว One Day Trip” ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อทริป โดยจะพิจารณาจากเส้นทางที่มีความคุ้มค่ามากที่สุด (ส่งก่อนวันงาน 1 สัปดาห์) พร้อมกับ Presentation ประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (บรรยายภาษาไทย)
 • ระยะเวลาความยาวของคลิป ความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที ต่อทีม
 • ระยะเวลาความยาวของการ Presentation
  • Presentation ประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (บรรยายภาษาไทย) ไม่เกิน 5 นาที ต่อทีม
  • ไม่จำกัดรูปแบบการ Presentation ประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

เงื่อนไข

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกประเภท ไม่จำกัดจำนวน
 • คลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคลต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

การรับสมัครและส่งผลงาน

 • วันเปิดรับผลงาน/วัดปิดรับผลงาน 20 พ.ย. 2562 - 25 ม.ค. 63
 • สมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทาง QR code หรือ ลิ้งค์ google form : docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeucyorks_7qVGG9RdLUvS4QWvScvsViSmxRkrXEmfcsWNdFA/viewform?usp=sf_link

เอกสารหลักฐานการสมัคร
สำเนาบัตรนักเรียน สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ 1 ชุด

อัพโหลดผลงาน

 • ส่งผลงานประกวดมาที่อีเมลล์ uttharat@tni.ac.th
 • โดยให้อัพโหลดคลิปผลงานผ่าน Google Drive หรือ Youtube ของท่าน จากนั้นนำส่ง Link พร้อมชื่อผลงาน และรายชื่อผู้สมัคร (ระบุชื่อทีม) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาในอีเมลล์
 • หัวข้ออีเมล์โปรดระบุดังนี้ : อายุ / หัวข้อการประกวด / ชื่อผู้ส่ง-ชื่อทีม / ชื่อผลงาน
 • หากมีรายละเอียดอื่นๆ ต้องการนำเสนอประกอบผลงาน สามารถเขียนอธิบายมาในอีเมล์ โดยตรง หรือแนบไฟล์ (.doc/.ppt) เพิ่มเติมได้

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ส่วนที่ 1 คลิปวิดิโอ (70 คะแนน)
  • แนวคิดและเนื้อหา (20 คะแนน)
  • เทคนิคการถ่ายทำและการนำเสนอ (10 คะแนน)
  • ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
  • ความคุ้มค่าของการเดินทาง (20 คะแนน) แบ่งออกเป็น
   • ด้านเวลา (10 คะแนน)
   • ด้านค่าใช้จ่าย (10 คะแนน)
 • ส่วนที่ 2 Presentation ประกอบการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว (30 คะแนน)
  • มีบุคลิกภาพในการนำเสนอที่น่าสนใจ (10 คะแนน)
  • มีความรู้ ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวได้ถูกต้อง (10 คะแนน)
  • กิจกรรมในการท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ (10 คะแนน)

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • อาจารย์ ดร. ดวงดาว โยชิดะ, โทร 098-338-8311
 • อาจารย์อัฏฐรัฐ โกศายานนท์ โทร 088-261-3287

ข่าวประชาสัมพันธ์ : อาจารย์อัฏฐรัฐ โกศายานนท์

Total Prize Money: 
6,000 Baht
Deadline: 
21 Nov 2019 09:00 to 25 Jan 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.