^ Back to Top

ประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest”

ประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest”

หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน และเปอโยต์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest” ชิงรางวัลมากมาย

Calendrier de L’Avent หรือ Advent Calendar
คือ ปฏิทินที่จะพาทุกคนนับถอยหลังสู่วันคริสต์มาส โดยจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ 1 ไปจนถึง วันที่ 24 ธันวาคม และในแต่ละตัวเลขจะมีของขวัญซ่อนอยู่ เพื่อเซอร์ไพรส์ผู้เปิดในแต่ละวันจนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งทำให้ปฏิทินนี้พิเศษและแตกต่างไปจากปฏิทินทั่วไป โดยส่วนใหญ่แล้ว ครอบครัวชาวฝรั่งเศสและชาวยุโรปมักจะใส่ช็อกโกแลตและของขวัญเล็กๆ ไว้ให้เด็ก ๆ ร่วมนับถอยหลังสู่วันคริสต์มาสกันอย่างสนุกสนาน

หัวข้อการประกวด

 1. คริสต์มาสในความทรงจำแสนพิเศษ (Memorable Christmas)
 2. คริสต์มาสแบบไทย ๆ (Thai-Thai Christmas)
 3. คริสต์มาสเพื่อโลกที่ยั่งยืน (Sustainable Christmas)
 4. คริสต์มาสเชิงนวัตกรรม (Innovative Christmas)

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

กติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)
เพื่อให้การประกวด “Calendrier de L’Avent DIY Contest” เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดและต้องการมุ่งเน้นให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ คณะกรรมการจัดงานประกวด จึงบัญญัติกติกาที่ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 1. ผู้ร่วมประกวดจะต้องประดิษฐ์ผลงานขึ้นด้วยตนเอง และถ่ายภาพผลงานนั้นส่งเข้าประกวดในทุกด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลังของผลงานภายในวันและเวลาที่กำหนด
 2. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง จะต้องเป็นภาพสีแนวนอน มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 800 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่เกินกว่า 1,200 pixels ในรูปแบบไฟล์ png. หรือ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพถ่าย และต้องไม่ตัดต่อภาพถ่ายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง
 3. ผู้ร่วมประกวดจะต้องบันทึกวิดีโอในระหว่างการประดิษฐ์ผลงาน โดยคลิปวิดีโอจะต้องมีความยาวไม่เกิน 1 นาที และมีขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 854×480 pixels 
 4. ผู้ร่วมประกวดสามารถประดิษฐ์ผลงานเพื่อส่งประกวดได้เพียง 1  ผลงานต่อ 1 ผู้เข้าประกวดเท่านั้น
 5. ผู้ร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงาน และภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบผลงานของบุคคลอื่น หรือนำผลงาน และภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ร่วมประกวดต้องรับรองว่าผลงานที่ตนส่งเข้าประกวดนั้น เป็นผลงานที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าผลงาน และ/หรือภาพถ่ายที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งผลงาน และภาพถ่าย เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประกวด
 6. หากผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้รับการคัดเลือก ผู้ร่วมประกวดจะต้องนำผลงานมาแสดงในวันเปิดงานมหกรรม Bonjour France 2019 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
 7. หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย มีสิทธิ์นำผลงานประดิษฐ์ และภาพถ่ายผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ผลงานและภาพถ่ายผลงานนั้นๆ แต่สิทธิเหนือผลงานประดิษฐ์ทุกผลงานยังคงเป็นของผู้ประดิษฐ์อย่างสมบูรณ์
 8. หากปรากฏว่าผู้ร่วมประกวดมีเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัล ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผลงานผิดหรืออื่น ๆ คณะกรรมการอาจตัดสินตามแต่กรณี
 9. ผู้ร่วมประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลาการส่งภาพถ่ายผลงานเข้าประกวด

 1. เปิดรับภาพถ่ายของผลงานที่ส่งเข้าประกวดพร้อมวิดีโอระหว่างการประดิษฐ์ความยาวไม่เกิน 1 นาที และใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 –  6 ธันวาคม 2562 (สิ้นสุดเวลา 18.00 น.) มาที่อีเมล์ communication@francothaicc.com
 2. ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2562 
 3. ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการ พร้อมมอบรางวัล ณ วันเปิดงานมหกรรม Bonjour France 2019 ในวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เวลา 14:00 น.

เกณฑ์การตัดสิน

 1. คะแนนจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย
 2. ยอดไลค์ของผลงานบนเพจ Bonjour France Bangkok

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Page: Bonjour France Bangkok 
 • Instagram: @ftccbonjourfrance_th
 • Tel : 02-650-9769 หรือ 02-650-9817 (Communication team)
 • Email: communication@francothaicc.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sitapak Sriboonsom

File attachments: 
Deadline: 
01 Nov 2019 09:00 to 06 Dec 2019 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.