^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกันสุขภาพ “InsurTech Boot Camp 2019”

ประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกันสุขภาพ “InsurTech Boot Camp 2019”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการประกันสุขภาพ “InsurTech Boot Camp 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้กลุ่มนิสิต/นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัย ด้านการนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมประกันภัย และสามารถพัฒนาต่อยอดในการสร้างเทคโนโลยีด้านการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการประกันภัยในภาคมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายของนักพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (InsurTech) ให้ได้รับความรู้และความเข้าใจการประกันภัย และสามารถนานวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยได้

ประเภทการประกวด
ประเภทนิสิต/นักศึกษา

คุณสมบัติผู้ประกวด
ผู้ประกวดจะต้องทาการสมัครเป็นทีม จำนวนสมาชิกทีมละ 5 คน โดยประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความสามารถในการวางแผนธุรกิจ และนักออกแบบแอพพลิเคชั่น หรือ นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านการประกันภัย

กำหนดการ

 • 17 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด ขยายเวลาถึงวันที่ 8 กันยายน 2562 โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานเพื่อพิจารณา มาที่ email address : cit@oic.or.th
 • 11 กันยายน 2562 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 2 ประเภท ประเภทนิสิต/นักศึกษา จำนวน 10 ทีม
 • 14 - 15 กันยายน 2562 กิจกรรม Boot Camp ณ โรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน (จำนวน 2 วัน 1 คืน) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ของประเภทนิสิต/นักศึกษา และการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ประกาศผลทีมผู้เข้ารอบสุดท้าย จานวน 5 ทีม
 • 28 กันยายน 2562 การประกวดรอบสุดท้าย ในงานสัปดาห์ประกันภัย 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • การนำเสนอผลงานของผู้เข้ารอบสุดท้าย (5 ทีม) ของแต่ละประเภท
  • การประกาศผลการประกวด
  • พิธีมอบรางวัล

รางวัลการประกวด
รางวัล OIC InsurTech Award ประเภทนิสิต/นักศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02 515 3995-9 ต่อ 7653

Total Prize Money: 
400,000 Baht
Deadline: 
17 Aug 2019 09:00 to 08 Sep 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.