^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย "OIC InsurTech Award 2019"

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย "OIC InsurTech Award 2019"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย "OIC InsurTech Award 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมด้านการประกันภัย (InsurTech) ด้วยแนวคิด และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ
 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการความรู้ด้านการประกันภัยระหว่างสำนักงาน คปภ. ภาคอุตสาหกรรม ประกันภัย นิสิต/นักศึกษา กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) ผู้ประกอบธุรกิจ และบุคคลทั่วไป
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายของนักพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (InsurTech) ให้ได้รับความรู้และความเข้าใจการประกันภัย และสามารถนานวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยได้
 4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านการประกันภัยให้ประชาชนได้ศึกษาในงานสัปดาห์ประกันภัย

ประเภทการประกวด
ประเภทบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผู้ประกวด
ผู้ประกวดจะต้องทาการสมัครเป็นทีม จำนวนสมาชิกทีมละ 5 คน โดยประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความสามารถในการวางแผนธุรกิจ และนักออกแบบแอพพลิเคชั่น หรือ นักพัฒนาโปรแกรม หรือผู้ที่มีความสนใจในด้านการประกันภัย

กำหนดการ

 • 17 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด ขยายเวลาถึงวันที่ 8 กันยายน 2562 โดยส่งใบสมัครพร้อมผลงานเพื่อพิจารณามาที่ email address : cit@oic.or.th
 • 11 กันยายน 2562 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ประเภทบุคลทั่วไป จำนวน 10 ทีม
 • 14 - 15 กันยายน 2562 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน (จำนวน 2 วัน) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ของประเภทบุคลทั่วไป และการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ประกาศผลทีมผู้เข้ารอบสุดท้าย จานวน 5 ทีม
 • 28 กันยายน 2562 การประกวดรอบสุดท้าย ในงานสัปดาห์ประกันภัย 2562 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • การนำเสนอผลงานของผู้เข้ารอบสุดท้าย (5 ทีม) ของแต่ละประเภท
  • การประกาศผลการประกวด
  • พิธีมอบรางวัล

รางวัลการประกวด
รางวัล OIC InsurTech Award ประเภทบุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02 515 3995-9 ต่อ 7653

Total Prize Money: 
400,000 Baht
Deadline: 
17 Aug 2019 09:00 to 08 Sep 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.