^ Back to Top

แข่งขัน "Jus(t)act Hackathon" เปลี่ยนความเบลอ เป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ ความยุติธรรม

แข่งขัน "Jus(t)act Hackathon" เปลี่ยนความเบลอ เป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ ความยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน และ good factory ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Jus(t)act Hackathon" เปลี่ยนความเบลอ เป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ ความยุติธรรม ชิงรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมส่งเสริมการเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น เพื่อนำไปใช้สำหรับส่งเสริมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมและประเทศ
 2. เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความคิดสร้างสรรค์
 3. เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐสร้างมาตรฐาน รูปแบบ และวิธีการสื่อสารการสร้างการรับรู้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ โดดเด่น แตกต่าง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม>

 1. มีความสนใจที่จะสร้างสรรค์และช่วยเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนเข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างง่าย
 2. มีทักษะหรือประสบการณ์ ด้านความคิดสร้างสรรค์ สื่อสารมวลชน ดิจิทัล เทคโนโลยี กิจกรรม/โครงการ (Campaign) การสื่อสาร หรือความสามารถอื่นๆ ในแบบที่คุณถนัดและจะช่วยตอบโจทย์ท้าทายนี้ได้
 3. สามารถเข้าร่วมมหกรรมระดมสมอง “JUS(T)ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม ในวันที่ 14 – 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

กำหนดการจัดกิจกรรม

 • รับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562
 • ประกาศผล รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2562
 • เข้าร่วมมหกรรมระดมสมอง “JUS (T) ACT HACKATHON” เปลี่ยนความเบลอเป็นความชัด ปลดล็อกโลกทัศน์ความยุติธรรม ในวันที่ 14 – 15 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ร้าน Too Fast To Sleep สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลสำหรับผู้ชนะพร้อมโล่เกียรติคุณ
 • เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
  อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 • โทรศัพท์ : 0 2142 3685 (วันและเวลาราชการ)
 • โทรสาร : 0 2143 8354
 • อีเมล : justicechannel.tv@gmail.com
 • เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/weareoja

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานกิจการยุติธรรม

File attachments: 
Deadline: 
20 Aug 2019 09:00 to 03 Sep 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.