^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 : 2s t Phichit Traditional Long Boat Racing Photo Contest 2019"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 : 2s t Phichit Traditional Long Boat Racing Photo Contest 2019"

จังหวัดพิจิตร ร่วมกับวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 : 2s t Phichit Traditional Long Boat Racing Photo Contest  2019" ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานฯ 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

ที่มา
ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร ตระหนักถึงความสำคัญของงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี 2562 ซึ่งเป็นประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานเป็นสนามแข่งขันแรกที่มีการชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระจ้าอยู่หัว และเป็นกิจกรรมท่องเที่ยววิถีไทย มีการแข่งขันและการแสดงกระบวนเรือพยุหยาตราจำลองทางชลมารค อันวิจิตรตระการตาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเชื้อเชิญนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้เองทางชมรมฯ จึงจัดกิจกรรม ประกวดภาพถ่ายขึ้น ภายใต้หัวข้อ “เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม” เพื่อให้ผู้สนใจการถ่ายภาพได้ร่วมแสดงความสามารถและสื่อให้สาธารณชนเห็นและตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตคนไทยที่ผูกพันกับแม่น้ำ ลุ่มน้ำในจังหวัดพิจิตร กีฬาประเพณีที่ก่อให้เกิดความสามัคคี และมีความศรัทธา โดยในปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสืบสานงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปี
 2. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรผ่านภาพถ่าย
 3. เพื่อดึงดูดช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่นทั้งไทยและต่างประเทศ ในการเดินทางเข้ามาในจังหวัดพิจิตรเพื่อร่วมกิจกรรมงานประเพณี วิถีวัฒนธรรม และจับจ่ายใช้สอย
 4. เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้แสดงความสามารถทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะ ผ่านการนำเสนอภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับ “เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม”
 5. สามารถเผยแพร่ภาพความเป็นอัตลักษณ์ของประเพณีแข่งเรือยาวออกไปทั่วประเทศและต่างประเทศ แสดงถึงปีท่องเที่ยววิถีไทย

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่จำกัดเพศและอายุ

ประเภทการประกวด
ภาพถ่ายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานฯ 2562 ที่ถ่ายภายในวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ วัดท่าหลวง
พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตรเท่านั้น

แนวคิดการถ่ายภาพ
ภาพถ่ายที่สื่อความหมายในเชิงสร้างสรรค์ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัตลักษณ์ของงานประเพณีแข่งเรือยาวของจังหวัดพิจิตร ที่เกิดขึ้นภายในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 เพื่อให้อารมณ์ของภาพสร้างความรู้สึกต่างๆให้ผู้ที่ชมได้จินตนาการ และสร้างความประทับใจที่น่าจดจำ “เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม”

กติกาและการจัดการลิขสิทธิ์ภาพ

 1. ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากได้รับคัดเลือกมากกว่า 1 รางวัล จะตัดสินให้ได้รางวัลที่ได้รับสูงสุด
 2. ต้องตั้งชื่อภาพ ระบุ วันที่ และสถานที่ถ่ายภาพให้ชัดเจน
 3. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรประจำปีชิงถ้วยพระราชทานฯ 2562 ภายในวันที่ 7-8 ก.ย. 2562 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร  เท่านั้น
 4. ส่งภาพเป็นไฟล์ภาพ JPEG เท่านั้น โดยมีขนาดสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ อยู่บนภาพ
 5. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล (DSLR, Mirrorless) เท่านั้น
 6. สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม ไม่ให้ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงมากเกินไป (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน) ห้ามซ้อนภาพ ห้ามตัดต่อ
 7. จังหวัดพิจิตร และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร มีสิทธิ์นำภาพที่เข้ารอบทุกภาพ รวมถึงภาพที่ได้รับรางวัล ไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และนำไปจัดแสดง หรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อจังหวัดพิจิตร โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 8. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาดหากพิสูจน์ได้ในภายหลังว่ามิได้เป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ ผู้ส่งภาพต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในเรียกรางวัลที่ได้ไปแล้วคืน
 9. ผู้ส่งภาพต้องรักษาไฟล์ RAW หรือ ไฟล์ JPG ต้นฉบับก่อนปรับแต่งและหลังปรับแต่งในความละเอียดสูง เพื่อสำหรับตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 10. ผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

 • ประชาสัมพันธ์การประกวดตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562
 • แถลงข่าวกิจกรรมการประกวดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานและคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวจังหวัดพิจิตร แขกกิตติมศักดิ์ หน่วยงานราชการ รวมถึงภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวการถ่ายภาพและสื่อมวลชนภายในเดือนสิงหาคม 2562 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 30 กันยายน 2562
 • ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลวันที่ 21 ตุลาคม 2562
 • พิธีมอบรางวัลโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ชนะการประกวด ภายในเดือน พฤศจิกายน 2562 (กำหนดวันเวลาและสถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ส่งได้ 2 ช่องทาง

 • ส่งได้ทาง Google Form : https://bit.ly/2YYsP2o  
 • ส่งไฟล์ภาพ JPG ทางแผ่น Cd, DVD หรือ Flash Drive ด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์มาที่
  ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
  2/247 ถ.ศรีมาลา อ.เมืองพิจิตร
  จ.พิจิตร 66000
  ตราประทับไปรษณีย์ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ถือเป็นวันสิ้นสุดการส่งภาพ

เงินรางวัลและของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 : เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • รางวัลที่ 2 : เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
 • รางวัลที่ 3 : เงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
 • รางวัลชมเชย : เงินสด รางวัลๆละ 2,500 บาท 6 รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 094-632-2644, 089-962-4379
 • Facebook เพจ : เที่ยวเมืองพิจิตร (www.facebook.com/traveling.in.phichit)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร

File attachments: 
Deadline: 
07 Sep 2019 09:00 to 30 Sep 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.