^ Back to Top

ประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน หัวข้อ ''วิวัฒนาการเงินตราไทย''

ประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน หัวข้อ ''วิวัฒนาการเงินตราไทย''

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน หัวข้อ ''วิวัฒนาการเงินตราไทย'' ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเงินตราไทยให้กับประชาชนทั่วไป และเยาวชน รวมทั้งเกิดความรัก ภาคภูมิใจ และหวงแหนในมรดกที่ทรงคุณค่าของชาติ 
  2. เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ 
  4. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงผลงานออกสู่สาธารณชน 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

  1. ผู้สมัครต้องเป็นเยาวชน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา ในประเทศไทย โดยแต่ละสถาบันสามารถส่งผู้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม
  2. แบบทีม 3 – 5 คน พร้อมตั้งชื่อทีม

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 20 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2282-0236 ต่อ 7101-7110

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
09 Aug 2019 09:00 to 20 Aug 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.