^ Back to Top

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 : Horse Young Writer Awards 2019

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 : Horse Young Writer Awards 2019

บริษัท นานมี จำกัด - สำนักพิมพ์ทองเกษม  ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 : Horse Young Writer Awards 2019 “บันทึกความสุข...รายวัน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร และรางวัลอื่นๆ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนไทย ได้ใช้ทักษะการคิดและการเขียนอย่างสร้างสรรค์ บ่มเพาะ ปลูกฝังนิสัยรักการเขียนตั้งแต่วัยเด็ก
 2. เพื่อพัฒนาตนเองในการฝึกฝนทักษะการฟัง การอ่าน การคิด การเขียน
 3. เพื่อบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะพึงประสงค์ ให้เด็กๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ ที่ก่อให้เกิดความสุขและประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
 4. เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม
 5. เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย รักการอ่านและการเขียนด้วยลายมือ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • กลุ่มที่ 1 ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 • กลุ่มที่ 2 ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 1. ระยะเวลาส่งผลงาน “ความสุขของฉันใน 1 วัน” จานวน 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อขอรับสมุดบันทึก พร้อมแนบซองเปล่า ติดตราไปรษณียากร 9 บาท จ่าหน้าซองถึงตนเอง ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562 ส่งผลงานมาที่
  บริษัท นานมี จำกัด สำนักพิมพ์ทองเกษม
  146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 2. ระยะเวลาส่งผลงาน “บันทึกความสุข ... รายวัน” ที่ผู้เข้าร่วมประกวดได้เขียนลงในสมุดบันทึก ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 แล้วเลือกถ่ายเอกสาร 5 วันที่ประทับใจมากที่สุด ส่งมาภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งผลงานมาที่
  บริษัท นานมี จำกัด สำนักพิมพ์ทองเกษม
  146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม
  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 3. คณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ* วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 4. ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ* วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ดูรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ www.nanmee.com
 5. การประกวดสดและเข้าร่วมทากิจกรรมปฏิบัติการ* เดือนมกราคม 2563
 6. การประกาศผลผู้ได้รับรางวัล* เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ www.nanmee.com

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-648-8000

Deadline: 
06 Aug 2019 09:00 to 31 Aug 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.