^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เสน่ห์ แห่งสยาม”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เสน่ห์ แห่งสยาม”

บริษัท โทเทิ่ล บิช คอนเนค จำกัด (SIAM HOP) ร่วมกับ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ บริษัท โฟโต้ ไฟล์ กรุ๊ป จํากัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เสน่ห์ แห่งสยาม” (โดยมี SMART CITY SIGHTSEEING BUS “SIAM HOP” ที่ชูจุดเด่นของเส้นทางที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุดในกรุงเทพฯ รวมอยู่ในภาพถ่าย) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา
 2. ผู้หญิง ไม่จำกัดอายุ

อุปกรณ์ที่ถ่ายภาพได้
กล้องดิจิตอลทุกประเภท

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องนำส่งภาพที่ส่งเข้าประกวด ภายในวันที่ 31 ส.ค. 62 ก่อนเวลา16:00 น. ที่จุดลงทะเบียนภายในงาน พร้อมตั้งชื่อภาพที่สื่อถึงความหมายของหัวข้อการประกวด
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายในช็อตเดียว ห้ามซ้อนภาพ ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล หรือ ใช้พิกเซลความละเอียดสูงสุดของกล้องถ่ายภาพ และต้องเป็นไฟล์แบบมาตรฐาน JPEG (ส่งเฉพาะไฟล์ภาพเท่านั้น)
 3. ภาพที่ส่งประกวดสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ แต่ต้องไม่เกินความเป็นจริง ไม่มีการบิดเบือนรูปภาพ
 4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
  • เป็นภาพที่ผู้ส่งภาพเป็นผู้ที่ถ่ายภาพเองภายในวันแข่งขัน และมีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น ภาพสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นภาพที่ผิดต่อกฎหมายหากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในภาพที่ส่งเข้าประกวดหรือบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่นผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับบริษัทฯโดยบริษัทฯ ไม่จำต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใด ๆ ที่ทำขึ้นเพื่อการจำหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าภาพดังกล่าวไม่เป็นภาพตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
 5. ห้ามใส่ชื่อ หรือตัวอักษรใดๆลงในไฟล์ภาพ

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ภาพสื่อความหมายตามหัวข้อ “เสน่ห์ แห่งสยาม” ที่ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวคุ้นเคย โดยภายในภาพต้องประกอบไปด้วยรูปแบบการเดินทางโดย “SIAM HOP” SMART CITY SIGHTSEEING BUS สะท้อนให้เห็นไลฟ์สไตล์ ของการท่องเที่ยว และต้องเป็นภาพที่สามารถยกระดับมาตรฐาน การบริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ในแง่มุมต่าง ๆ โดยในภาพต้องแสดงอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่าน 3 ตัวอักษร “ MBK ” เป็นส่วนประกอบของภาพ
  • “ M ” MODERN (ความทันสมัยในแบบไทย)
  • “ B ” BELIEF (ความเชื่อในแบบคนไทย)
  • “ K ” KEYS (ความเป็นไทยคือคำตอบ)
 2. มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย
 3. มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์
 4. ตัดสินโดยคณะกรรมการทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ

ช่องทางการสมัครและส่งภาพเข้าประกวด

 • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 สิงหาคม 2562
 • ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 9:00 – 10:00 น. ที่จุดลงทะเบียน ชั้น G MBK AVENUE ZONE A
 • สมัครและส่งไฟล์ภาพ ด้วยตัวเอง ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ภายในงาน MBK CENTER MOBILE & CAMERA FEST 2019
 • โดยเดินทางไปกับ “SIAM HOP” SMART CITY SIGHTSEEING BUS ในรอบเวลา 11:00 น .หรือ 12:00 น. ผู้เข้าสมัครสามารถเลือกลงตามจุดในเส้นทางของ “SIAM HOP”

หมายเหตุ สามารถสมัครได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น

รายละเอียดอื่นๆ

 • บริษัทฯ จะเรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ ความละเอียดสูงสุดจากผู้ส่งภาพเข้าประกวด สำหรับภาพที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ โดยผู้ส่งภาพจะต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับ
 • ให้แก่บริษัทฯ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ เรียกขอไฟล์ภาพต้นฉบับ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะนำไปใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของผู้ดำเนินงาน โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • ผู้ส่งที่ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทฯ ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากรางวัลดังกล่าวในอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิเด็ดขาดในการกำหนดวิธีการตัดสิน และความเห็นต่างๆ ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การส่งภาพเข้าประกวดให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบัติตามกติกาการประกวดทุกประการ
 • พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงาน ไม่มีสิทธิ์ร่วมการประกวด

รางวัลการประกวด

 

 1. บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ และการศึกษา
  • รางวัลที่ 1 : เงินสด 10,000 บาท และ กล้องถ่ายรูปCANON EOS M50 KIT (21,900 บาท)
  • รางวัลที่ 2 : เงินสด 8,000 บาท พร้อม MODEL MBK CENTER x MAKRUB Limited Edition By Lolay จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลที่ 3 : เงินสด 7,000 บาท พร้อม MODEL MBK CENTER x MAKRUB Limited Edition By Lolay จำนวน 1 รางวัล)
 2. เฉพาะผู้หญิง
  • รางวัลที่ 1 : เงินสด 10,000 บาท และกล้องถ่ายรูปCANON EOS M50 KIT (21,900 บาท)
  • รางวัลที่ 2 : เงินสด 8,000 บาท พร้อม MODEL MBK CENTER x MAKRUB Limited Edition By Lolay จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลที่ 3 : เงินสด 7,000 บาท พร้อม MODEL MBK CENTER x MAKRUB Limited Edition By Lolay จำนวน 1 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม

 • Call Center : 1285
 • Facebook : MBK Center
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
05 Aug 2019 09:00 to 25 Aug 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.