^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ "GIT’s World Jewelry Design Awards 2019"

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ "GIT’s World Jewelry Design Awards 2019"

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ "GIT’s World Jewelry Design Awards 2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศสำหรับรางวัล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนับสนุนและเปิดเวทีให้นักออกแบบรุ่นใหม่ อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบมืออาชีพ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่มีใจรักในการออกแบบ ให้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน ปรากฏสู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงเกิดกำลังใจในการสร้างสรรค์งาน ออกแบบเครื่องประดับต่อไป
 2. เพื่อสนับสนุนให้มีการนำผลงานออกแบบไปผลิตเป็นชิ้นงานจริงและจำหน่ายได้จริงใน อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรือสามารถออกแบบต่อยอดจากผลงานเครื่องประดับเดิม ซึ่ง สามารถเป็นโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต
 3. เพื่อสร้างความตื่นตัวในเรื่องการออกแบบพร้อมแสดงศักยภาพและขีดความสามารถของ นักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในหมู่นักออกแบบชาวต่างชาติ
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิด และมุมมองที่หลากหลายระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ
 5. เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน รวมถึงบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีอิสระทางแนว ความคิด มีมุมมองที่ไร้กรอบ แต่ไม่ไร้กฏเกณฑ์
 6. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อีกทั้งเป้นเวทีระดับชาติในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพ ระหว่างนักวิจัยกับผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

หัวข้อการประกวด
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกแบบเครื่องประดับภายใต้ธีม "Blue by Day, Green By Evening, Red by Night” เครื่องประดับที่มีอัญมณีน้ำเงิน หรืออัญมณีสีแดง หรืออัญมณีสีเขียว เป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบชิ้นงาน นอกจากนี้สถาบันจะจัดการประกวดพลอยเจียระไน สำหรับช่างเจียระไนพลอยในจังหวัด จันทบุรี และช่างเจียระไนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนด้านการเจียระไน รวม ถึงช่างเจียระไนมือสมัครเล่นและมืออาชีพ ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือให้เข้าสู่มาตรฐานระดับโลก

คุณสมบัติผู้สมัคร
เปิดกว้างให้กับผู้สมัครทุกท่าน โดยไม่จํากัดอายุ

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ออกแบบผลงานแบบวาดที่ตรงกับหัวข้อ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้นใน 1 ชุดหรือคอลเลคชัน โดยต้องมีสร้อยคอ ร่วมกับเครื่องประดับชนิดอื่นๆ เช่น ต่างหู แหวน กำไล เป็นต้น
 2. ผลงานทุกชิ้นจะต้องมีอัญมณีสีแดงหรืออัญมณีสีน้ำเงินหรือสีเขียวเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน
 3. ส่งภาพผลงานการออกแบบเครื่องประดับตัวจริงผ่านใบสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.gitwjda.com จะต้องประกอบด้วย
  • วาดหรือพิมพ์ภาพผลงานที่ออกแบบลงในแบบ (template) ใบสมัครที่จัดเตรียมไว้ให้
  • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น ชื่อผลงาน (ไม่จำกัดคำ) และแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน (จำกัด 200 คำ)
  • ภาพทุกภาพจะต้องมีความละเอียด (Resolution) อย่างน้อย 300 DPI
  • ห้ามใส่ ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนภาพผลงาน
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมา ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย และ ต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดใดๆ มาก่อน
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถประกอบด้วยอัญมณีชนิดใดก็ได้ หรืออาจนาวัสดุใหม่ๆ อาทิเช่น ไม้ พลาสติก เรซิ่น เทคนิคการเย็บปักถักร้อย หรือนวัตถกรรมใดๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในผลงาน ซึ่งต้องสามารถผลิตได้จริง และสามารถจำหน่ายได้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
  • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ คนละไม่เกิน 3 ผลงาน
  • ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก หากมีการนำภาพหรือสัญลักษณ์อื่นใด มาเป็นองค์ประกอบในการจัดทำผลงานต้องมีความถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์ หากประกฏในภายหลังว่าสถาบันถูกร้องเรียน ฟ้องร้องเป็นคดี และ/หรือมีความเสียหาย ใดๆ เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ สถาบันจะไม่รับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น เจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวให้ สถาบันแต่เพียงผู้เดียว และต้องรับชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือสถาบันเต็มจำนวน โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
  • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมประกวดไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทรณ์ใดๆได้

การจัดส่งผลงานและใบสมัคร

 • ไปรษณีย์ : สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฝ่ายฝึกอบรม
  เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคาร ITF - Tower ชั้นที่ 3
  ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • ออนไลน์ : https://www.gitwjda.com
 • ตั้งแต่วันนี้ - 1 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0 2634 4999 ต่อ 311
 • โทรสาร 0 2634 4970
 • admin@gitwjda.com
 • http://www.gitwjda.com
Deadline: 
10 Jul 2019 09:00 to 01 Aug 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.