^ Back to Top

ประกวดร้องเพลงเงาเสียง ชาตรี ศรีชล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

สภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งขวาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง เชิญชวนผู้สนใจ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของ ชาตรี ศรีชล เพื่อเป็นการรำลึกถึงอดีตนักร้องลูกทุ่ง และนักประพันธ์เพลงชั้นครู ในงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและรำลึก "ชาตรี ศรีชล" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2555 ณ วัดนากระรอก ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดการประกวดร้องเพลง ดังนี้

1. ประเภทการรับสมัคร
1.1 ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี
1.2 ประเภทบุคคลทั่วไป

2. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
2.1 เพศชายหรือหญิง
2.2 ไม่จำกัดอายุและภูมิลำเนา

3. เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน
3.1 ผู้สมัครต้องเข้าประกวดตรงตามเวลาที่คณะกรรมการตัดสินกำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
3.2 ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเหมาะสม
3.3 จังหวะและทำนองต้องยึดถือตามต้นฉบับเพลงเดิมของชาตรี ศรีชล
3.4 หลักเกณฑ์การให้คะแนน ( 100 คะแนน)

 • น้ำเสียง 30 คะแนน
 • ทำนอง/จังหวะ 20 คะแนน
 • อักขระควบกล้ำ 20 คะแนน
 • อารมณ์ ลีลา 20 คะแนน
 • การแต่งกาย 10 คะแนน

3.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

4. การรับสมัคร
4.1 สามารถสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2555 ในวันและเวลาราชการ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.Thungkwang.go.th หรือติดต่อประธานสภาวัฒนธรรมโดยตรงที่ 081 5700750

5. หลักฐานการสมัคร
5.1 ใบสมัครตามแบบที่สภาวัฒนธรรมกำหนด จำนวน 1 ชุด
5.2 สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองเอกสาร จำนวน 1 ชุด
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองเอกสาร จำนวน 1 ชุด

6. ระยะเวลาการแข่งขัน
6.1 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 (รอบคัดเลือกประเภทบุคคลทั่วไป คัดเลือกเข้ารอบ 10 คน ด้วยเพลงช้า ๑ เพลง และเพลงเร็ว ๑ เพลง)
6.2 วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 (รอบคัดเลือกประเภทเยาวชน คัดเลือกเข้ารอบ 10 คน ด้วยเพลงช้า 1 เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง )
6.3 วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 (รอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทเยาวชน เลือกเพลงตามความถนัด)

7. รางวัลการประกวด
7.1 ประเภทบุคคลทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลๆ ละ 1,000 บาท
 • รางวัลขวัญใจมหาชน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

7.2 ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี

 • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลๆ ละ 500 บาท
 • รางวัลขวัญใจมหาชน 1 รางวัล ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล

หมายเหตุ สภาวัฒนธรรมตำบลทุ่งขวางขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกวดตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่
ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
โทร 038 162216-9 หรือ 086 1592329 ในวันและเวลาราชการ
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
40,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Mar 2012 11:39 to 10 Apr 2012 11:39

Members Online

There are currently 0 users online.