^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.”

ประกวดภาพถ่าย “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.”

การบินไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.” ชิงบัตรโดยสารการบินไทยและไทยสมายล์กว่า 60 เส้นทางทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและในประเทศ

กติกาการประกวด

 • เผยแพร่ภาพถ่ายลง Facebook หรือ Instagram โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะและเดินทางในช่วงเวลาที่กำหนด
 • ใส่แคปชั่นระบุเที่ยวบิน วันเดินทาง คำบรรยายภาพ พร้อมติด #LetsSenseTheWorld

เงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด

 • มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปีบริบูรณ์
 • มีบัญชี Instagram หรือ Facebook ที่ถูกต้องตรวจสอบได้
 • เดินทางกับการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 62 ถึงวันที่ 15 ก.ค. 62
 • เป็นเจ้าของรูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวด และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในทุกกรณี
 • รูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดที่ใดที่หนึ่งมาก่อน และ/หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 • รูปถ่ายจากการเดินทางด้วยบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับพนักงานสายการบินหรือบัตรโดยสารอภินันทนาการไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้
 • สามารถปรับแต่งสีรูปหรือทำเป็นสีขาวดำได้ โดยที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรูปถ่ายนั้น

กำหนดระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 บัตรโดยสารชั้นธุรกิจสู่ทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยจำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2 ใบ
 • รางวัลที่ 2 บัตรโดยสารชั้นธุรกิจสู่ทุกเส้นทางบินในภูมิภาคเอเชียของการบินไทยจำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ใบ
 • รางวัลที่ 3 บัตรโดยสารชั้นประหยัด สู่ทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ใบ
 • รางวัลที่ 4 บัตรโดยสารชั้นประหยัด สู่ทุกเส้นทางบินภายในประเทศไทยของการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 2 ใบ
 • รางวัลที่ 5  บัตรโดยสารชั้นประหยัด สู่ทุกเส้นทางบินภายในประเทศไทยของการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ จำนวน 19 รางวัลๆ ละ 1 ใบ

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อจากการบินไทยผ่านช่องทาง Facebook หรือ Instagram ภายในวันที่ 20 ส.ค. 62
 • ผู้ชนะต้องติดต่อรับรางวัลพร้อมส่งไฟล์รูปถ่ายต้นฉบับ ขนาด 4MB ขึ้นไป, บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางและหลักฐานการเดินทางกับการบินไทยหรือการบินไทยสมายล์ ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 62 – วันที่ 15 ก.ค. 62 ผ่านทาง tgactivities@thaiairways.comภายในวันที่ 4 ก.ย. 62 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • กรณีเอกสารของผู้ชนะใดไม่ถูกต้องสมบูรณ์ การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดรางวัลดังกล่าวออกไป
 • หลังจากสิ้นสุดขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการบินไทยจะติดต่อผู้ชนะภายในวันที่ 11 ก.ย. 62 เพื่อดำเนินการออกบัตรโดยสารในขั้นตอนต่อไป
 • ผู้ชนะต้องออกบัตรโดยสารด้วยตนเองภายในวันที่ 29 พ.ย. 62 พร้อมยินยอมให้ถ่ายรูปการรับรางวัลไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • สำหรับสถานทีออกบัตรโดยสาร การบินไทยจะแจ้งให้ผู้ชนะทราบโดยตรง
 • บัตรโดยสารนี้มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ออกบัตร
 • ผู้ชนะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากรางวัลบัตรโดยสารที่การบินไทยมอบให้ ซึ่งรวมถึงภาษีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง อัพเกรด แลกเปลี่ยนบัตรโดยสารนี้เป็นเงินหรือของรางวัลอื่น หรือจำหน่ายต่อบุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้
 • บัตรโดยสารนี้ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
 • การบินไทยมีสิทธิ์นำรูปถ่ายที่ส่งเข้าร่วมการประกวดและไฟล์ต้นฉบับที่ชนะการประกวดทั้งหมด รวมทั้งรูปถ่ายผู้ชนะเมื่อมารับรางวัลไปใช้ในทุกกรณี โดยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
 • รูปถ่ายและไฟล์ต้นฉบับที่ชนะการประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการบินไทย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังเป็นของเจ้าของผลงานอย่างสมบูรณ์
 • การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนไฟล์รูปถ่ายที่ส่งเข้าร่วมประกวด
 • การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ของผู้ชนะและผู้ร่วมเดินทาง (ถ้ามี)
 • การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ การตัดสินชี้ขาดของการบินไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงานและครอบครัวของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด, พันธมิตร, บริษัทฯ ในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 • การตีความข้อตกลงและเงื่อนไขของการประกวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

หมายเหตุ
การบินไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม
tgactivities@thaiairways.com

File attachments: 
Deadline: 
26 Apr 2019 09:00 to 15 Jul 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.