^ Back to Top

ประกวด "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 : Young Thai Science Ambassadors"

ประกวด "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 : Young Thai Science Ambassadors"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี 2562 : Young Thai Science Ambassadors, YTSA 2019" หัวข้อ "ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Joining Hands for the Environment and Sustainable Development" ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 2. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสื่อสารกับประชาชนเพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงความความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพื่อการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือกันของประชาชน รวมถึง การสร้างความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
 3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และอยากถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม
 4. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ

หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2562
ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development) โดยเยาวชนจะนำเสนอหรือถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ การเกิดมลพิษ ปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น และการลดลงของทรัพยากรป่าไม้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์หลายสายพันธุ์ที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ตลอดจนสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 1. เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 - 23 ปี
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
 3. มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด และอ่านในระดับที่สามารถสื่อสารได้
 4. ต้องไม่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รอบสุดท้ายมาก่อน
 5. สามารถเดินทางต่างประเทศได้

กติกาในการเข้าร่วมโครงการ

 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ได้จากเว็บไซด์ อพวช. www.nsm.or.th
 2. จัดทำรายละเอียดแนวทางในการสื่อสาร (Proposal) โดยเลือกเพียง 1 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) จัดทำแนวทางในการสื่อสาร (Proposal)  ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย
  • หลักการและเหตุผลในการนำเสนอ            
  • สาระวิทยาศาสตร์ที่จะนำเสนอ                         
  • วิธีการนำเสนอ/สื่อสาร เช่น การเล่านิทาน โมเดล สมุดภาพ ละคร รายการวิทยุ ฯลฯ

วิธีการสมัคร

 1. ส่งใบสมัครและแนวทางการนำเสนอ (Proposal) โดย ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
  ส่งใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal) ในรูปแบบของ PDF หรือภาพถ่ายที่ชัดเจน (JPG.)
 2. สามารถส่งใบสมัคร และแนวทางการสื่อสาร (Proposal) ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  • ทางอีเมลล์ :  ytsaproject@gmail.com
  • ทางไปรษณีย์ : นำข้อมูลใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal) มาที่
   วิลาสินี ไตรยราช
   เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212  
   (โดยดูวันที่ประทับหน้าซองของไปรษณีย์เป็นหลัก ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น)

วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะคัดเลือก 80 คน จากทั่วประเทศโดยพิจารณาจากใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal) ที่ส่งเข้ามา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกจากใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal) ดังนี้

 • หลักการและเหตุผลในการนำเสนอ 20%
 • สาระวิทยาศาสตร์ที่จะนำเสนอ 20%
 • ความคิดสร้างสรรค์ของวิธีการในการถ่ายทอด 20%
 • ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน 20%
 •  ภาพรวมของการนำเสนอ 20%

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งใบสมัครและแนวทางการนำเสนอ (Proposal) โดย ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศผลคัดเลือกรอบแรก ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ผ่านทาง Website ของ อพวช: www.nsm.or.th 
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญมาเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 (Young Thai Science Ambassadors 2019) ระหว่างวันที่  31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงาน ระดับประเทศ
 • เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในค่ายฯ  จะได้ทราบถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์  ได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ระดับประเทศ นอกจากนี้ยังได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมในโครงการนี้
 • เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ จะได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม ทีมละ 2 คน เพื่อพัฒนาผลงานสื่อสารวิทยาศาสตร์ร่วมกัน และนำเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ภายใต้หัวข้อ “ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development)”    
 • คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาคัดเลือกทูตเยาวชนฯ จำนวน 5 ทีม ที่มีการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม เพื่อแต่งตั้งให้เป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม จะได้รับการคัดเลือก 2 ทีมให้เป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 และจะยืนยันการเดินทางในเดือนสิงหาคม 2562) และ 3 ทีมจะได้รับ ทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท (รวมจำนวนเงิน 30,000 บาท) ซึ่งจะประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562
 • ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ทั้ง 5 ทีม จะได้นำเสนอผลงาน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 25 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 

คณะกรรมการตัดสิน

 • องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 • สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
 • สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย
 • บริษัท ทรูวิชั่น จำกัด (มหาชน)

รางวัลการประกวด

 • ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562
  ได้รับวุฒิบัตร เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม
  โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีมจะได้รับการคัดเลือก 2 ทีมให้เป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 และจะยืนยันการเดินทางในเดือนสิงหาคม 2562) และ 3 ทีมจะได้รับ ทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท (รวมจำนวนเงิน 30,000 บาท)

บทบาทและหน้าที่ของทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย
เยาวชนผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562 มีโอกาสร่วมงาน อพวช. ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ในฐานะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ อาทิ เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนาวิทยาศาสตร์ เขียนบทความเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้งานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถาม
02-5779999 ต่อ 1473 หรือ 1474 ติดต่อ วิลาสินี ไตรยราช และ บุรวัชร์ นาคสู่สุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ : National Science Museum

Deadline: 
29 Mar 2019 10:00 to 17 May 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.