^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต"

ประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต"

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด
"Color of Life สีสันแห่งชีวิต" ด้านศิลปะวัฒนธรรม

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายดิจิทัล

ประเภทผู้ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์และกฎกติกาการประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต" ด้านศิลปะวัฒนธรรม
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิทัลเท่านั้นสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ
 3. การส่งภาพถ่าย ให้อัดขยายภาพขนาด 12X18 นิ้วบันทึกไฟล์ภาพในรูปแบบ JPG และ ไฟล์ RAW ของภาพลงบนแผ่น CD หรือ DVD แนบมาด้วย
 4. สามารถตกแต่งภาพได้ แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขั้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน)
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลอย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ และแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ผู้จัดจะยึดข้อมูลการสะกด ชื่อ-นามสกุล ตามที่ผู้สมัครแต่ละคนระบุมาในการสมัคร
 6. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่าย ระบุชื่อไฟล์ภาพถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัดลงบนใบสมัครและด้านหลังของภาพถ่ายให้ครบถ้วน หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 8. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ แต่จะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
 9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 10. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 11. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 12. ภาพถ่าย และไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน
 13. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น จะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อๆไป
 14. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • กำหนดส่งผลงานภาพถ่าย
  • ส่งทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 - 29 มีนาคม 2562 ส่งถึง
   ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000
   โทร. 034-219-135
  • ส่งด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 29 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น.
   ณ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 2 คณะศึกษาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
   โทร. 034-219-135
   (ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และตัดสินในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)
 • ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันที่ 12เมษายน 2562 ทางเพจ Facebook : ColorofLifeสีสันแห่งชีวิต
 • พิธีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผู้ที่ชนะการประกวด วันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา จ.นครปฐม
 • จัดแสดงผลงานภาพถ่าย วันที่ 22-23เมษายน2562ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าศาลายา จ.นครปฐม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ1อันดับ 2จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน4 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 094-647-2141 เกวลีขันติพงษ์ (ไอซ์)
 • โทร 097-693-7197ปุณฑริกา ยอดมาลี (ป่าน)
 • Facebook : ColorofLifeสีสันแห่งชีวิต
Entry Fee: 
Deadline: 
01 Mar 2019 09:00 to 29 Mar 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.