^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายเชิงท่องเที่ยว หัวข้อ "มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ"

ประกวดภาพถ่ายเชิงท่องเที่ยว หัวข้อ "มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ"

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเชิงท่องเที่ยว หัวข้อ "มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

หัวข้อการประกวด
"มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ"

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

  • บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
  • ไม่จํากัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา
  • ยกเว้น ข้าราชการ และลูกจ้างของสํานักงานพาณิชย์จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมทั้ง คณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิ์ ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดฯ

แนวคิดหรือโจทย์ในการประกวด
แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานถ่ายภาพ คือเป็นภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เครื่องแต่งกาย หรือแหล่งผลิต สถานที่สําคัญซึ่งมีความเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของเครื่องแต่งกายในอดีตจนถึงปัจจุบัน ของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน) คือ สื่อสารให้เห็นถึงวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว ในมุมมองที่แปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์ เปิดประตูส่งเสริมการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเพื่อให้เกิดความรักตระหนักในคุณค่าของแหล่งผลิตและจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของจังหวัดต่างๆ รวมถึงถ่ายทอดให้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ประเพณีวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัด

กำหนดระยะเวลา
ตั้งแต่วันนี้ - 10 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถาม

  • Line ID : @tek0552d (ใส่ @นำหน้า ID)
  • Phone : 093-139-8931 / 082-388-6945
  • E-mail : Lanna.cathshow@gmail.com
Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
07 Mar 2019 10:00 to 10 Apr 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.