^ Back to Top

ประกวดเว็บข่าวออนไลน์ “รางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561”

ประกวดเว็บข่าวออนไลน์ “รางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเว็บข่าวออนไลน์ “รางวัลเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

คุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติ ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่นิสิตนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาใกล้เคียง ผลิตขึ้นในรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการรับรองจากสาขา ภาควิชา หรือคณะต้นสังกัด และผลงานนั้นต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่คัดลอกมาจากสื่ออื่นๆ
 2. เป็นเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติที่มีเนื้อหาได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในสื่อดิจิตอล (Digital First) ที่ไม่จำกัดรูปแบบของเนื้อหา (ข้อความข่าว ภาพ อินโฟกราฟิก หรือวิดีโอ) ของเว็บไซต์นั้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยไม่จำกัดจำนวนข่าวและความถี่ในการนำเสนอเนื้อหาในเว็บไซต์ดังกล่าว
 3. เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติดังกล่าว จะต้องผลิตโดยนิสิตนักศึกษาเท่านั้น และจะต้องไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สาขา ภาควิชา คณะหรือมหาวิทยาลัย (แล้วแต่กรณี)
 4. ผู้ส่งประกวดจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่สมาคมฯ กำหนด เพื่ออธิบายถึงวัตถุประสงค์การเสนอข่าว วิธีการได้มาซึ่งข่าว ขั้นตอนการผลิต และระยะเวลาที่ผลิตจนถึงวันที่เผยแพร่ พร้อมรายงานผลจากการเผยแพร่ เช่น ความคิดเห็นจากผู้อ่าน ผลกระทบของข่าวที่มีต่อสังคม จำนวนผู้เข้าชม หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองโดยหัวหน้าสาขา ภาควิชาหรือคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นผลงานของผู้ส่งประกวดจริง จึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์
 6. ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคมฯ พร้อมส่งผลงานเว็บข่าวดิจิตอลในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล (.jpg, .png หรือ .gif) พร้อม URL และแบบฟอร์ม (ตามข้อ 4) และเอกสารรับรองจากหัวหน้าสาขา ภาควิชาหรือคณบดี (ตามข้อ 5) มาที่ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ อีเมล์ SONPAssociation@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติเพื่อชิงรางวัลได้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2561 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลภายในเดือนธันวาคม 2561 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน กรุงเทพฯ 

เกณฑ์การตัดสิน

 1. เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร และจรรโลงสังคม
 2. เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางวารสารศาสตร์
 3. เป็นเว็บข่าวที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน หรือหลักกฎหมาย
 4. เป็นเว็บไซต์ข่าวที่นำเสนอข่าวมีความครบถ้วนสมบูรณ์
 5. เป็นเว็บไซต์ข่าวที่เลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบได้อย่างเหมาะสม มีความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

หมายเหตุ ทั้งนี้คําตัดสินของคณะกรรมการที่สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แต่งตั้งขึ้น ให้ถือเป็นที่ยุติและ คณะกรรมการอาจมีมติ จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่มีผลงานใดที่เหมาะสมจะได้รับรางวัลนั้น

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม (จำนวน 1 รางวัล) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล  20,000 บาท
 2. รางวัลชมเชย เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม (จำนวน 2 รางวัล) โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 081-7002601
 • www.facebook.com/SONPThai
Deadline: 
30 Oct 2018 10:00 to 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.