^ Back to Top

ประกวดร้องเพลง "Central Korat ซิงกิ้ง คอนเทสต์"

ประกวดร้องเพลง "Central Korat ซิงกิ้ง คอนเทสต์"

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "Central Korat ซิงกิ้ง คอนเทสต์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 55,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทการประกวด

 • รุ่นอายุ 5 - 7 ปี
 • รุ่นอายุ 8 - 12 ปี (พ.ศ. 2553 ขึ้นไป)
 • รุ่นอายุ 13 - 18 ปี (พ.ศ. 2548 ขึ้นไป)

หมายเหตุ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับผิดชอบวงเซ็นต์รับทราบ

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีอายุระหว่าง 5 - 18 ปี บริบูรณ์
 2. การประกวดแบบไม่จำกัดแนวเพลงในการร้อง
 3. ผู้เข้าประกวดไม่เคยมีผลงานของตัวเองและออกเพลงจำหน่ายมาก่อน หรือเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงมาก่อน
 4. ผู้เข้าประกวดการแต่งกายสวมเครื่องแบบนักเรียน หรือ เทียบเท่า
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
 6. รับสมัครทั่วประเทศ ไม่จำกัดภูมิลำเนา
 7. จำนวนรับสมัคร แบ่งออกเป็นดังนี้
  • รุ่น 5 - 7 ปี (รับสมัคร 20 คน)
  • รุ่น 8 - 12 ปี
  • รุ่น 13 - 18 ปี
 8. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักเรียนและบัตรประชาชนมาด้วย หากไม่นำมาแสดง กรรมการจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน (หากเป็นบัตรเหลืองต้องมีรูปถ่ายและนายทะเบียนเป็นผู้ลงนาม)
 9. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นสมาชิก The One (บัตรสมาชิกของเซนทรัล) เท่านั้น

กำหนดการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • รอบคัดเลือกรุ่น 5 - 7 ปี  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (คัดเลือก 10 คน)
  • รอบคัดเลือกรุ่น 8 - 12 ปี  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (คัดเลือก 20 คน)
  • รอบคัดเลือกรุ่น 13 - 18 ปี  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (คัดเลือก 20 คน)
  • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ทั้งสองวัน 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อจับฉลากลำดับการประกวด ส่งไฟล์เพลง และประชุมรวมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีการแข่งขัน (หากไม่มารายงานตัวกรรมการจะพิจารณาถือว่า สละสิทธิ์)
  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 รุ่น 5 - 7 ปี จะเริ่มทำการแข่งขันก่อน
  • การประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่รายงานตัวบริเวณงาน ถือว่าสละสิทธิ์
  • เริ่มประกวด เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป บริเวณหน้า โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • รอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภท วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
  • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. เพื่อจับฉลากลำดับการประกวด ส่งไฟล์เพลง และประชุมรวมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีการแข่งขัน (หากไม่มารายงานตัวกรรมการจะพิจารณาถือว่า สละสิทธิ์)
  • การประกาศผลรางวัล ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้ถือว่าสละสิทธิ์
  • เริ่มประกวด เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป บริเวณหน้า โคราช ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

เพลงในการประกวด

 • เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกิน 6 นาที ในรอบคัดเลือก และ ไม่เกิน 15 นาที ในรอบชิงชนะเลิศ
 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเตรียม เพลงมาเอง เป็นไฟล์ MP3
 • เพลงไม่จำกัดแนวเพลง ดังนี้ เพลงไทย เพลงลูกทุ่ง เพลงหมอลำ เพลงสากล เพลงลูกกรุง
 • ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนต้องระบุเพลงในใบสมัครให้ครบถ้วน (ระบุแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้)
 • ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน ต้องร้องเพลงสดต่อหน้ากรรมการ
 • เพลงรอบคัดเลือก จำนวน 1 เพลง (ช้าหรือเร็วก็ได้)
 • เพลงรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 เพลง (เพลงช้า 1 เพลงเร็ว 1)

เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน

 • การร้อง น้ำเสียง จังหวะ 30 คะแนน
 • อักขระการออกเสียง 30 คะแนน
 • การถ่ายทอดอารมณ์เพลง 30 คะแนน
 • บุคลิก ท่าทาง 5 คะแนน
 • การแต่งกาย 5 คะแนน

หลักฐานในการสมัคร

 • ใบสมัคร (กรอกรายละเอียดด้วยตัวบรรจงอย่างครบถ้วน)
 • สําเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ใบ
 • สําเนาบัตรนักเรียน จํานวน 1 ใบ
 • สําเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง พร้อมเซ็นกํากับ “ยินยอมให้ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย......... เข้าร่วมประกวดดนตรี” จํานวน 1 ใบ
 • รูปถ่ายเต็มตัว หรือ ครึ่งตัว  จํานวน 1 รูป

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ - 4 พฤศจิกายน 2561
 • สมัครด้วยตนเอง ที่จุดแลกของสมนาคุณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
 • ส่งใบสมัครทาง ID-Line : aoijeng
 • สมัครออนไลน์ - goo.gl/qGyJfL

รางวัลการประกวด

 • รุ่นอายุ 5 - 7 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รุ่นอายุ 8 - 12 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รุ่นอายุ 13 - 18 ปี
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลนักร้องคนโคราช รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท (ให้เฉพาะผู้เข้าร่วมประกวด ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น ดูจากใบรับรองหรือบัตรนักเรียน โดย ไม่แบ่งรุ่นอายุ และไม่ได้รางวัลอื่น)
 • เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน

หมายเหตุ หัก ณ ที่จ่าย 5% (สำเนาบัตรรับรางวัลต้องตรงกับชื่อที่สมัครประกวดเท่านั้น)

ติดต่อสอบถาม

 • 044-001-555 ต่อ 1315
 • Inbox Fanpage : Central Plaza Nakhon Ratchasima
 • ติดต่อผู้ประสานงานกิจกรรม คุณเจ๋งเป้ง 093-695-6255

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kunchalee Suankhlai

Total Prize Money: 
55,000 Baht
Deadline: 
19 Oct 2018 10:00 to 04 Nov 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.