^ Back to Top

ประกวดออกแบบสกิน amazing RoV Design Contest หัวข้อ "RoV ท่องเที่ยวไทย"

ประกวดออกแบบสกิน amazing RoV Design Contest หัวข้อ "RoV ท่องเที่ยวไทย"

Garena ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสกิน amazing RoV Design Contest หัวข้อ "RoV ท่องเที่ยวไทย" ชิงเงินรางวัล และคูปองในเกม

กติกาการประกวด

 1. ผู้สมัครที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกใบสมัครและส่งผลงานในรูปแบบที่บริษัทกำหนดไว้อย่างถูกต้อง พร้อมเอกสารประกอบการสมัครภายที่เว็บไซต์ amazing.rov.in.th ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 (เวลา 23:59น.)
 2. เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนและรูปถ่ายที่เห็นหน้าตรงชัดเจน โดยให้ upload ขึ้นระบบในเว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1
 3. การออกแบบสกินต้องอยู่ภายใต้หัวข้อ “amazing RoV Design Contest” โดยสกินที่ถูกออกแบบจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง 2 ข้อ อย่างครบถ้วนดังต่อไปนี้
  • มีแรงบันดาลใจจากสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น (สามารถดูสถานที่ท่องเที่ยวที่กำหนดได้ที่ amazing.rov.in.th)
  • มีเรื่องราวที่แสดงออกหรือสื่อสารถึงความเป็นไทย โดยผู้ออกแบบจะต้องนำเสนอมุมมองให้เห็นอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน
 4. ผู้สมัครจะต้องเลือกออกแบบสกินของตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยผลงานสกินที่ออกแบบ จะต้องแสดงให้เห็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้าง และเครื่องประดับของตัวละครอย่างชัดเจน (สามารถดูรายชื่อตัวละครที่เข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดของตัวละคร ได้ที่ amazing.rov.in.th)
 5. สกินที่ผู้เข้าร่วมออกแบบจะต้องมีความแตกต่างจากชุดดั้งเดิมของตัวละคร อาทิ สีผม เครื่องแต่งกาย หรือ อาวุธ และจะต้องออกแบบเอฟเฟคสกิลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับตัวละครนั้น ๆ ภายใต้หัวข้อที่กำหนด
 6. ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อ สกิน เป็นภาษาไทย และ ภาษาอังฤษ พร้อมอธิบายที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบ
 7. อัพโหลดผลงานได้ที่ amazing.rov.in.th โดยสกินที่ส่งต้องอยู่ในรูปแบบของไฟล์รูป พื้นหลังสีขาว หรือ พื้นหลังที่กำหนด โดยมีสกุลเป็น jpeg ขนาดไม่เกิน 5 mb ความคมชัด 350 dpi ขนาดA4 แนวนอน (กว้าง 297 มม x ยาว 210 มม) ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ตามที่กำหนดดังนี้
  • ไฟล์ที่ 1 มุมมองของฮีโร่ จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านหน้า 2. ด้านหลัง 3. ด้านซ้าย 4. ด้านขวา
  • ไฟล์ที่ 2 ส่วนเสริมของฮีโร่ ประกอบด้วย 1. ใบหน้าตรงของฮีโร่ 2. อุปกรณ์และเครื่องประดับ 3. เอฟเฟคสกิล
  • ไฟล์ที่ 3 ภาพจัดวางฮีโร่บนพื้นหลังของสถานที่ท่องเที่ยวที่เลือก
 8. ผู้ชนะอันดับที่ 1 จะต้องส่งผลงานเพิ่มเติมเป็น ไฟล์ .PSD ที่แยก Layer ระหว่าง ฉากหลัง และ ตัวละคร โดยมีความละเอียด 350 dpi, ขนาดA4 แนวนอน (กว้าง 297 มม x ยาว 210 มม) โหมดสี RGB มาให้กับบริษัทเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 9. ข้อจำกัดสิทธิ: ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงาน (1 ตัวละคร) เท่านั้น
 10. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสินผลงานทั้ง 10 ผลงาน จะต้องสามารถมาร่วมกิจกรรมการมอบรางวัลและรับรางวัลด้วยตนเองพร้อมหลักฐานแสดงตัวตน ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ภายในงาน RoV Pro League Season 2 Presented by TrueMove H ซึ่งจะจัดขึ้นที่ GMM Live House ศูนย์การค้า Central World (หากผู้ที่ผ่านเข้ารอบไม่สามารถมาเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวได้จะถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปมารับรางวัลแทน)
 11. ผลงานที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ จะไม่ถูกพิจารณา และ ถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดในครั้งนี้ทันที
  • ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
  • มีลักษณะไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หรือ ลบหลู่สถาบันต่าง ๆ
  • มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย จารีต ประเพณี ศีลธรรม และบรรทัดฐานทางสังคม
  • มีลักษณะที่คณะกรรมการตัดสินว่าไม่เหมาะสม
  • เป็นผลงานที่ถูกทำซ้ำ/ดัดแปลงหรือเป็นผลงานที่กำลังจะ/ถูกเผยแพร่
 12. หากคณะกรรมการตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลงานนั้น ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากเจ้าของลิขสิทธิ์และรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัดและผู้ร่วมดำเนินโครงการทุกคนจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆในการรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังกล่าว ทั้งนี้หากผลงานนั้นได้ถูกตัดสินให้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวด ผลการตัดสินนั้นจะถือว่าเป็นโมฆะและถูกยกเลิกในทันทีและเจ้าของผลงานจะ ต้องคืนเงินรางวัลทั้งหมดให้กับบริษัทฯทันทีพร้อมทั้งรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
 13. ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 รางวัล ผู้สมัครตกลงให้ผลงานดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทมีสิทธินำไปปรับเปลี่ยนรูปแบบและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบใดก็ได้ตามที่เห็นเหมาะสม
 14. บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนร่วมกับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการออกแบบผลงาน
 15. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน - วันที่ 5 ตุลาคม 2561 (เวลา 23:59น.)

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความสวยงาม (30 คะแนน)
  • ความประณีต ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของผลงานโดยรวม (15)
  • ความเข้ากันได้ขององค์ประกอบสกิน และเอฟเฟคสกิล (10)
  • สกินมีความเหมาะสมได้สัดส่วน (5)
 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (30 คะแนน)
  • ที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบสกิน (20)
  • การออกแบบที่แปลกใหม่และแสดงออกถึงความเป็นไทยอย่างชัดเจน (10)
 • ความสอดคล้องของสกินตามเนื้อหาที่กำหนด (40 คะแนน)
  • ภาพรวมของผลงานตรงตามโจทย์ที่กำหนด (20)
  • สามารถสื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวและ/หรือเอกลักษณ์ในท้องถิ่นของประเทศไทยได้ (20)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ได้รับสกินที่ถูกออกแบบ สกินที่ชนะเลิศนี้จะถูกใช้เพื่อเป็นต้นแบบสำหรับการนำไปสร้างเป็นสกินในเกม โดยรายละเอียดของสกิน และเอฟเฟคสกิลอาจจะถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย คูปองในเกม จำนวน 2,500 คูปอง 7 รางวัล

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะต้อง ชำระภาษี หัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5% ของมูลค่าของเงินรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • support.garena.in.th/game/Garena_RoV
 • Garena Online (Thailand) Co.,Ltd
  89 AIA Capital Center, 24th Floor, Ratchadaphisek Road,
  Dindaeng Sub-District, Dindaeng District, Bangkok,
  Thailand 10400
 • Tel (+66) 2118-9193
File attachments: 
Deadline: 
17 Sep 2018 10:00 to 05 Oct 2018 23:59

Members Online

There are currently 0 users online.