^ Back to Top

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE Sticker) หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE Sticker) หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร”

สมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE Sticker) หัวข้อ “ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมในการสร้างสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ผ่านทางสติกเกอร์ไลน์ (LINE Sticker)

กติกา/เงื่อนไข/ระเบียบ

 1. ผู้ที่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลทั่วไป
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้ 1 ผลงานเท่านั้น
 3. ผลงานต้องสื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ร่วมแรงร่วมใจ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร และควรมีข้อความหรือประโยคที่ชักชวนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เช่น การดูแลสิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา ใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรเพื่อลูกหลาน เป็นต้น
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลักษณะใด ๆ ที่ส่อไปทางลามกอนาจาร หยาบคาย น่ารังเกียจ ดูหมิ่นบุคคลหรือสิ่งใด สิ่งเสพติด หรือสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อม และหลีกเลี่ยงภาพที่ไม่เหมาะสม ด้านพฤติกรรม ความรุนแรง เพศ รวมทั้งต้องใช้ภาษาที่สุภาพ
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานสติกเกอร์ภาพนิ่ง ที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบเองเท่านั้น ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงรูปแบบสติกเกอร์ไลน์ หรือส่งผลงานเข้าประกวดในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 6. ตั้งชื่อผลงานสติกเกอร์ไลน์ พร้อมอธิบายแนวคิด / ที่มาของสติกเกอร์ไลน์โดยสังเขป
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ใด ๆ ของผู้อื่น รวมทั้งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว สิทธิ์ในการโฆษณาเผยแพร่ และสิทธิ์อื่น ๆ
 8. หากมีข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หลังการประกวด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกประการ
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยส่งเข้ามาในระบบ creator.line.me แล้ว รวมถึงการใช้คาแรกเตอร์เดียวกัน และต้องไม่เคยเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 10. หลีกเลี่ยงการใช้โลโก้หรือข้อความที่สื่อถึงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนถึงวัตถุประสงค์หลักของการประกวด
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 12. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะเป็นลิขสิทธิ์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถนำผลงานไปดัดแปลงได้ตามความเหมาะสม ออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดจะนำเข้าสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อกำหนดผลงาน

 1. ผลงาน 1 ชุด มี 24 รูป
 2. รูปมีความกว้าง 370 Pixel x สูง 320 Pixel
 3. พื้นหลังของรูปโปร่งใส และเป็นไฟล์สกุล PNG เท่านั้น
 4. รูปมีความละเอียด 72dpi หรือสูงกว่า และใช้โหมดสีแบบ RGB
 5. เป็นไปตาม Creation Guidelines (creator.line.me/en/guideline/sticker)

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 1. แนวคิดของผลงาน สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 2. ความคิดสร้างสรรค์ ความมีเอกลักษณ์ โดดเด่น สวยงาม และสะดุดตา

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
 • วันประกาศผลการประกวด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในหน้าเว็บไซต์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.en.mahidol.ac.th)

วิธีการส่งใบสมัครและผลงาน
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งแผ่น CD จำนวน 2 แผ่น พิมพ์ภาพตัวอย่างสติกเกอร์ลงในกระดาษ A4 พร้อมเซ็นชื่อกำกับ และเอกสารตามรายการด้านล่าง

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 
 2. หลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ของผู้สมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ส่งผลงานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ คุณภากร ศรีมโนภาษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
  • ส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ 
   คุณภากร ศรีมโนภาษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
   อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
   โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ และขอความร่วมมือให้จัดส่งเป็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการตรวจสอบ
  • ส่งทางอีเมล โดยแนบไฟล์ผลงาน พร้อมไฟล์ใบสมัคร และหลักฐานแสดงตน ไปที่ pakorn.sri@mahidol.edu

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล

หมายเหตุ ผู้ชนะการประกวดทุกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลเมื่อผลงานผ่านการอนุมัติเพื่อจำหน่ายจาก Line Corporation

ติดต่อสอบถาม

 • คุณธีรวุฒิ ชิยานนท์ โทร. 02 441 5000 ต่อ 3349
 • คุณภากร ศรีมโนภาษ โทร. 02 441 5000 ต่อ 3309

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Pakorn Srimanobhas

Total Prize Money: 
35,000 Baht
Deadline: 
14 Sep 2018 10:00 to 31 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.