^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “แม่โจ้ กะ-เส๊ด เกษตร”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “แม่โจ้ กะ-เส๊ด เกษตร”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “แม่โจ้ กะ-เส๊ด เกษตร” งานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี “ ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลพิเศษจาก บริษัท canon ประเทศไทย จำกัด

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

 1. ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ
 2. สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. เป็นภาพถ่ายที่สะท้อนถึงแนวคิดภูมิปัญญาแห่งการเกษตรไทยในด้านต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยการ ใช้กล้อง Digital (DSLR, Mirrorless, Compact, Drone ) โดยต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2561
 3. เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลด้วยความละเอียดไม่ น้อยกว่า 12 ล้าน พิกเซล ที่ 300 dpi ในรูปแบบไฟล์ .jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ หรือกราฟิกใด ๆ ลงบน ภาพถ่าย และห้ามเว้นขอบภาพ
 4. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ ภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเองห้ามทำซ้ำดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น ๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นส่งเข้าประกวดหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาดผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้นเป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดนั้นมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ผู้ที่ส่งภาพถ่าย เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียวโดยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ นามสกุล วันที่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล ชื่อภาพ สถานที่ถ่ายภาพ พร้อมแนวคิดของภาพ หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดทันที
 6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ตัดต่อภาพถ่ายให้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของ คณะ กรรมการตัดสิน
 7. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงาน ภาพถ่ายได้ไม่เกิน 3 ภาพ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เพียงรางวัลเดียว ยกเว้น รางวัลชมเชย
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจาก การประกวดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวที สาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือ องค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าว หมายความรวมถึง ภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การ ถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพ การเปลี่ยนองค์ ประกอบ ของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ ทั้งนี้ ให้ถือเป็น ดุลยพินิจของ คณะกรรมการตัดสิน
 9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo)ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศหากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดทันที
 10. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการปรับแต่งแล้วในความละเอียดสูงไว้ (RAW, JPEG)โดยคณะกรรมการตัดสินสามารถเรียกขอไฟล์ภาพดังกล่าวได้หากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่
 11. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวดและทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถนำรูปทั้งหมดไปใช้ในกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยโดยจะให้เครดิตช่างภาพแต่ลิขสิทธิ์ยังเป็นของช่างภาพ
 12. ไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่งประกวดไปเผยแพร่ในสื่อ ประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และสามารถนําไปจัดแสดงในที่ต่างๆ รวมทั้งทําซ้ำดัดแปลงเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพและไม่ต้องแจ้งในทราบล่วงหน้า
 13. ภายหลังการตัดสิน 1 เดือน หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้นโดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวดการเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัลทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่มีเจตนากระทำผิดกติกาในภาพใดภาพหนึ่งแต่ได้ส่งภาพถ่ายอื่น เข้าร่วมประกวดด้วยแม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ ให้รับรางวัลใด ๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาด อื่น ๆ ที่มิได้เกิด จากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่ง ภาพถ่ายผิดขนาด หรืออื่น ๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
 14. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์กําหนดวิธีการ ตัดสิน และผลการตัดสิน ตามมติของคณะกรรมการถือ เป็นที่สุด

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ตุลาคม 2561 โดยบันทึกไฟล์ภาพเป็นไฟล์ .JPG ความไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิเซล ที่ 300 dpi ลงใน DVD หรือ แฟลชไดร์ฟส่งมาที่
  • ส่งทางไปรษณีย์
   สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและสื่อสารเกษตร (ห้องสตูดิโอ) คณะผลิตกรรมการเกษตร
   ชั้นที่ 4 อาคารกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
   (โดยเขียนหน้าซองเอกสารว่า ส่งประกวดภาพถ่าย “กะ-เส๊ดด เกษตร”)
  • ส่งทางอีเมล : ส่งไฟล์ .JPG ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิเซล ที่ 300 dpi มาที่เมล maejophoto@gmail.com
 • ประกาศผลการตัดสินวันที่  1พฤศจิกายน 2561 ผ่านทาง Facebook : MAEJOPHOTO’s 2012
 • การรับรางวัลจะมีขึ้นในวันแถลงข่าวงานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ปี “ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” วันที่ 9 พ.ย. 2561

รางวัลการประกวดภาพถ่าย

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลพิเศษจาก บริษัท canon ประเทศไทย จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลพิเศษจาก บริษัท canon ประเทศไทย จำกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลพิเศษจาก บริษัท canon ประเทศไทย จำกัด
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล : รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลพิเศษจาก บริษัท canon ประเทศไทย จำกัด

คณะกรรมการ

 • รศ.ดร.นคเรศ รังควัต : อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาส่งเสริมและสื่อสารเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ผศ.จรัลศักดิ์ ลอยมี : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คุณวิศาล น้ำค้าง : ช่างภาพอิสระ

ติดต่อสอบถาม
082-1947794 คุณกานต์พนธ์ ช่วงเวลา 8.30 - 17.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ ตา อั้น

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
01 Oct 2018 10:00 to 15 Oct 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.