^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ “AIMSTAR Headquarter Grand Opening Photo Contest”

ประกวดถ่ายภาพ “AIMSTAR Headquarter Grand Opening Photo Contest”

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ “AIMSTAR Headquarter Grand Opening Photo Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพ Architecture Photography, แนว City Scape และ แนว Event Photography
 • เพื่อประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์อันโดดเด่น ของอาคารที่มีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (Unique  Building)  รวมทั้งภาพบรรยากาศในวันงานพิธีเปิดอาคาร โดยเน้นให้เห็นความยิ่งใหญ่ และนำเสนอถึงสโลแกนของบริษัทฯ “ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่...เอมสตาร์” “ AIMSTAR...Where happiness comes true...” เพื่อนำภาพที่ได้ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอื่นๆของบริษัทฯ

คุณสมบัติ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • ภาพสีเท่านั้น จะเป็นรูปแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ และไม่จำกัดประเภทของกล้องที่ใช้ถ่ายภาพ
 • ไฟล์ภาพ จะต้องเป็น ไฟล์ .jpeg ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB
 • ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพ จะต้องคัดเลือกภาพของท่าน ส่งเข้าประกวดเป็นชุด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  • ภาพถ่ายอาคารทั้งภายในและภายนอก จำนวนอย่างน้อย 5 ภาพ (ไม่เกิน 10 ภาพ)
  • ภาพบรรยากาศวันงานพิธีเปิดอาคาร อย่างน้อย 10 ภาพ (ไม่เกิน 15 ภาพ)
 • โพสต์ภาพบรรยากาศวันพิธีเปิดอาคาร อย่างน้อย 10 ภาพ (ไม่เกิน 15 ภาพ) ใน Facebook และ/หรืออินสตาแกรม ส่วนตัวของท่าน ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 กันยายน 2561โดยตั้งค่า Facebook และ/หรือ อินสตาแกรม ของท่านเป็นสาธารณะ และติด #aimstarnetwork #aimstargrandopening  #ประกวดภาพถ่ายเอมสตาร์2018
 • โพสต์ภาพอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร อย่างน้อย 5 ภาพ (ไม่เกิน 10 ภาพ) ใน Facebook และ/หรือ อินสตาแกรม ส่วนตัวของท่าน ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2561 โดยตั้งค่าFacebook และ/หรือ อินสตาแกรม ของท่านเป็นสาธารณะ และติด #aimstarnetwork  #aimstargrandopening  #ประกวดภาพถ่ายเอมสตาร์2018
 • เมื่อท่านโพสต์ภาพแต่ละประเภทแล้ว ท่านจะต้องเข้ามาที่ Facebook Fanpage : aimstarnetwork.official การประกวดภาพถ่าย “ AIMSTAR Headquarter Grand Opening Photo Contest ” เพื่อ INBOX แจ้ง ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และส่งภาพทั้งหมดที่ท่านโพสต์แล้วมาใน inbox ด้วย
 • ภาพที่ส่งต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ หรือกราฟฟิคใดๆบนภาพ และ สามารถปรับแต่งภาพได้ แต่ไม่เกินความเป็นจริง
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ใช้การตัดต่อภาพ รวมทั้งห้ามใช้การซ้อนภาพ
 • รูปภาพต้องเป็นผลงานของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด  ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • การตัดสินภาพ จะดูจากภาพรวมทั้งหมดของท่าน ทั้ง 2 ประเภทที่ส่งเข้าประกวด ไม่ได้ตัดสินจากภาพหนึ่งภาพใด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งภาพทั้ง 2 ประเภท ตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น
 • ผู้ชนะการประกวดทุกรางวัล จะต้องส่งไฟล์ภาพจริงที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพให้ทางบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2561

วิธีการสมัครเป็นผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ท่านที่ประสงค์เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 ก.ย. 61 ผ่าน google form หรือผ่าน Qr Code
   
 • วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 ท่านจะต้องมาลงทะเบียนหน้างานในเวลา 17.00-18.00 น. เพื่อรับบัตรช่างภาพ สำหรับการถ่ายภาพบรรยากาศในวันจัดงานพิธีเปิดอาคาร ณ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด เลขที่ 155 ซ.สุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 (แผนที่ตามไฟล์ที่แนบ)
 • สำหรับการถ่ายภาพอาคาร ท่านสามารถถ่ายภาพอาคารได้ทั้งภายนอก และภายในอาคาร ได้ตั้งแต่วันที่ 15-30 กันยายน 2561
 • ประกาศผล : วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ทาง Facebook Fanpage : aimstarnetwork.official  

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการจะพิจารณาจากมุมมอง อารมณ์ และเรื่องราวของภาพ ที่สามารถถ่ายทอดภาพการประกวดได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม น่าสนใจ ทั้งนี้การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นสำคัญ ไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้  ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินการประกวด จะดูจากภาพรวมทั้งหมดที่ท่านถ่ายภาพและโพสต์ใน Facebook ของท่านตามกติกาที่กำหนดไว้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัลละ 2,000 บาท

สิทธิ์ในการใช้ภาพ
ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ รวมถึงมีสิทธิ์จัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายหรือจัดแสดงได้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ 

รายละเอียดอื่นๆ

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน
 • ข้อผิดผลาดอื่นใดทั้งที่เกิดจากเจตนาหรือไม่เจตนา เช่น ไม่เซ็นชื่อยอมรับเงื่อนไขในใบสมัคร การส่งภาพผิดขนาด หรืออื่นๆ บริษัทฯ อาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี โดยไม่สามารถโต้แย้งหรือคัดค้านได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดใดๆที่เกิดขึ้นโดยการกระทำของผู้เข้าประกวด เช่น การแอบอ้างผลงานของผู้อื่น, การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล, ความเสียหายที่เกิดเนื่องจากการถ่ายภาพ ฯลฯ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 087-799-1152
 •  Line ID : @aimstar.info

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Taweewut Showtalay / Aim Star Network Co.,Ltd.

Total Prize Money: 
40,000 Baht
Deadline: 
28 Aug 2018 10:00 to 10 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.