^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ”

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 96,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดกว้างให้ผู้ที่มีใจรักการถ่ายภาพได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะด้านการถ่ายภาพ ทั้งกระบวนการ คิดในการนำเสนอมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้มีภาพถ่ายใหม่ ๆ ขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 2. เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการกระจาย รายได้สู่ประชาชนในท้องที่อีกทางหนึ่งและเพิ่ม GDP จากภาคการท่องเที่ยว ให้เศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดขยายตัว เพิ่มมากขึ้นได้อย่างยั่งยืน
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านถ่ายภาพและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน
 4. เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ในมุมมองที่แปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 5. มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงาน และมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิมเข้าประกวด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างสรรค์วงการถ่ายภาพให้ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่
 6. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงาม และเปิดประตูส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
 7. เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์มุมมองใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างประเทศรวมทั้งเพื่อให้เกิดความรักตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ประเพณีวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัด
 8. เพื่อให้เกิดกระแสการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

หัวข้อการประกวด
“เที่ยวอีสานกลางมีเฮ”เรื่องราวของกลุ่มจังหวัด ร้อย แก่น สาร สินธุ์ ดินแดนที่มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดซึ่งมีความภาคภูมิใจสืบสานอนุรักษ์เอาไว้ให้คงอยู่และเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา ยกเว้นบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับการประกวดและคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

กติกาการประกวด

 1. ปริ้นภาพหรืออัดขยายภาพ ขนาด 8*12 นิ้ว บนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำ หนา 3 มิลลิเมตรให้ขอบกว้างกว่าภาพข้างละ 1 นิ้ว ด้านหลังมีชื่อภาพ ชื่อช่างภาพ และคำอธิบายภาพ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ E-mail Facebook พร้อมแปะ CD หรือ DVD ไฟล์ภาพใส่ซองไว้ด้านหลังภาพ
 2. ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกให้เรียบร้อยพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้องส่งมาภายในซองผลงาน (เพื่อความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินรางวัลของทางราชการ)
 3. สามารถส่งภาพถ่ายดิจิตอล ได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายดิจิตอลที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยนับจาก วันที่ถ่ายจนถึงวันหมดเขตรับภาพ (เพื่อให้ได้ภาพที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบันของกลุ่มจังหวัด)
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ภาพ สามารถปรับสี ตกแต่ง แก้ไขในด้านเทคนิคได้(ลบส่วนเกินภาพได้) เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดี แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ และห้ามทำการการตัดต่อภาพถ่าย โดยนำภาพหลายภาพมารวมไว้ด้วยกันไม่ได้
 7. ไฟล์ภาพถ่ายที่ส่ง ต้องเป็นไฟล์ภาพถ่ายที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 Pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 4,800 pixels ในรูปแบบไฟล์ jpg เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัว อักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือ ส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 9. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน
 10. ภาพที่ส่งต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งขายในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศมาก่อน
 11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 12. ไฟล์ต้นฉบับและภาพที่ส่งเข้าประกวด กลุ่มจังหวัดจะไม่ส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
 13. ภาพที่ได้รับรางวัลกรรมสิทธิ์การใช้ภาพจะตกเป็นของกลุ่มจังหวัด ร้อย แก่น สาร สินธุ์
 14. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ กลุ่มจังหวัดสามารถนำผลงานทุกภาพ ออกแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับงานประกวดนี้ได้(ในฐานะภาพที่เข้าร่วมกิจกรรม) โดยสิทธิ์อื่นๆยังเป็น ของเจ้าของผลงานเช่นเดิม
 15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
 16. ข้าราชการและลูกจ้างของจังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งคณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิ์ ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
 17. หากภาพที่เข้าประกวดผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจ ในการตัดสิทธ์ภาพนั้นเป็นโฆษะ
 18. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสิน ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งภาพประกวด
ส่งภาพถ่ายต้นฉบับโดยบันทึกลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน แล้วส่งมาที่

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม (ประกวดภาพถ่าย)
ถนนสารคาม – โกสุม ตำบล ตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

กำหนดระยะเวลา

 • กำหนดวันส่งภาพ 24 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2561 โดยจังหวัดจะยึดตาม วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายวันที่ 4 กันยายน 2561
 • ประกาศผลรอบสุดท้ายพร้อมกิจกรรมมอบรางวัลและจัดนิทรรศการ ในวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ เสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตัดสิน

 1. คุณสราวุฒิ อินทรบ
 2. คุณศศินทร์ ทิพชัย
 3. คุณศิริศักดิ์ เบ้าแก้ว

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อม
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
 • โทร.043-723346
 • อีเมล์ : mahasarakham@mots.go.th
Total Prize Money: 
96,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 Jul 2018 10:00 to 29 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.