^ Back to Top

ประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม Bangchak Yunus and Youth Contest 2018

ประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม Bangchak Yunus and Youth Contest 2018

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Yunus Center AIT) ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี-เอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม Bangchak Yunus and Youth Contest 2018 หัวข้อ “From Bangchak and SDGs to social business” ชิงโอกาสได้นำเสนอแผนธุรกิจในงาน Social Business Forum Asia 2018 ณ ประเทศญุี่ปุ่น พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาสังคมผ่านโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจพลังงานทดแทนธุรกิจพลังงานจากชีวมวล
การบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจเพื่อสังคมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN Sustainable Development Goals (SDGs)

เงื่อนไขและรายละเอียดการสมัคร

  1. จำนวนสมาชิกในทีม 3-4 คน และ อาจารย์ที่ปรึกษา
  2. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี
  3. ทีมผู้ชนะจะมีโอกาสได้นำเสนอแผนธุรกิจในงาน Social Business Forum Asia 2018 ณ ประเทศญุี่ปุ่น
  4. ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมกับโอกาสในการเข้าร่วมงาน Social Business Forum Asia 2018 ณ ประเทศญุี่ปุ่น

หมายเหตุ

  • การอบรมทั้งหมดจะดำเนินโดยใช้ภาษาอังกฤษและไทย ผู้สมัครควรจะนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดระยะเวลา

  • สมัครได้แล้ววันนี้ - วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ : goo.gl/forms/TPs5Cmg3SammPEui2 (หลังจากสมัครแล้วทางทีมงานจะทำการติดต่อกลับภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการ)
  • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมอบรมในวันที่18-19 และ 25-26 สิงหาคม 2561

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 02-524-6151
  • bangchakyycontest@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Bangchak YY Contest

Contest Type: 
File attachments: 
Deadline: 
25 Jul 2018 10:00 to 10 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.