^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “Color of Samut Sakhon : สีสันแห่งสมุทรสาคร”

ประกวดภาพถ่าย “Color of Samut Sakhon : สีสันแห่งสมุทรสาคร”

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Color of Samut Sakhon : สีสันแห่งสมุทรสาคร” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายดิจิตัล หรือฟิล์ม

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและอายุ

ลักษณะของภาพ
ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาครที่มีความหลากหลายในมุมมองที่แตกต่าง

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ “Color of SamutSakhon” สีสันแห่งสมุทรสาคร
 2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล กล้องมือถือ และกล้องบรรจุฟิล์มสร้างสรรค์โดยใช้ เทคนิคอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ
 3. การส่งภาพถ่ายให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบ jpg กรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง ด้านยาวหรือกว้างของภาพไม่ต่ำกว่า 2,048 พิกเซลและมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล สามารถตกแต่งภาพได้แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน)
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ – นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ และแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ผู้จัดจะยึดข้อมูลการสะกดชื่อนามสกุลตามที่ผู้สมัครแต่ละท่านระบุมาในการสมัคร
 5. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 6. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายระบุชื่อไฟล์ภาพถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด ถ้าภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
 7. ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
 8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือภายในของสมาคมชมรมหรือองค์กรอื่นใด
 9. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
 10. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆและมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 11. ภาพถ่ายและไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน
 12. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นจะตัดสินรางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อไป ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณีผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งภาพและใบสมัครตั้งแต่วันนี้ -  10 กันยายน 2561 ที่อีเมล์ colorofsk@gmail.com
 • เริ่มโหวตวันที่ 10 สิงหาคม - 10 กันยายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล วันที่ 20 กันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ Facebook : ColorofSamutSakhon , TATSamutSongkhram

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลขวัญใจมหาชน จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

หมายเหตุ รางวัลขวัญใจมหาชนพิจารณาการโหวตทางFacebook : ColorofSamutSakhon

ติดต่อสอบถาม

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
 • โทรศัพท์ : 0-3475-2847 หรือ 081-620-9989, 081-629-4621
 • Facebook : Color of Samut Sakhon , TATSamutSongkhram
Deadline: 
21 Jul 2018 10:00 to 10 Sep 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.