^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “ภาพประทับใจ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

ประกวดภาพถ่าย “ภาพประทับใจ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ภาพประทับใจ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เพศ สถานะ เชื้อชาติ ศาสนา ของผู้ส่งภาพเข้าประกวด

ประเภทการประกวด

 • ภาพถ่าย “ภาพประทับใจ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ในหัวข้อ
  • Life on Campus
  • มุมโปรดสุดประทับใจ
 • Facebook Popular Vote
 • ภาพเก่าเล่าเรื่อง

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับภาพ 31 กรกฎาคม 2561
 • ประกาศผลภายในเดือนกันยายน 2561

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-5391-7037
 • อีเมล pr@mfu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

File attachments: 
Deadline: 
09 Jun 2018 10:00 to 31 Jul 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.