^ Back to Top

ประกวดงานเขียนในโครงการนักข่าวเยาวชนประจำปี 2018-2019 "The Scholastic News Kids Press Corps"

ประกวดงานเขียนในโครงการนักข่าวเยาวชนประจำปี 2018-2019 "The Scholastic News Kids Press Corps"

โครงการ The Scholastic News Kids Press Corps ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 10 - 14 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนในโครงการนักข่าวเยาวชนประจำปี 2018-2019 "The Scholastic News Kids Press Corps" ชิงโอกาสในการแสดงผลงานในระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์
เพื่อนำเรื่องราวที่เด็กๆ มีความสนใจไปส่งต่อให้กับผู้อ่านทั่วโลก ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา นักข่าวเยาวชนของเรานั้นมีผลงานมากมาย เช่น "News for Kids, by Kids" ซึ่งเป็นการรายงานข่าวปัจจุบัน, ข่าวล่ามาแรง หรือข่าวบันเทิง ตรงจากพื้นที่ทั่วโลก

ผลงานการเขียนที่ต้องเขียนส่ง

  1. บทความข่าวภาษาอังกฤษ (พิมพ์) ความยาวไม่เกิน 400 คำ ที่ประกอบไปด้วยคำอ้างอิงที่ได้จากการสัมภาษณ์คนอย่างน้อย 2 คน 4 ประโยค หัวข้อการเขียนมีดังนี้ (เลือก 1 ข้อเท่านั้น)
    • A national or global trend that is affecting people in your community.
    • A person or an organization making a difference in your community.
  2. Essay หรือ เรียงความ (พิมพ์) ความยาวไม่เกิน 250 คำ ในหัวข้อ “Why do you want to be a Kid Reporter? What do you hope to learn as a Kid Reporter?”
  3. 2 ไอเดีย สำหรับการเขียนข่าวที่คุณอยากเขียนถ้าคุณได้เป็น Kid Reporter เกี่ยวข้องกับชุมชนของคุณ

การส่งผลงาน
ส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์) จากการส่งไปรษณีย์ที่

บริษัทโกรเลียร์อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 10 อับดุลราฮิม เพลส เลขที่ 990 ถนนพระราม 4
สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
(วงเล็บมุมซองว่าประกวดข่าว SCHOLASTIC)

ติดต่อสอบถาม
02 238 2400 ต่อ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสมเจตน์ อร่ามบุญพงศ์

File attachments: 
Deadline: 
09 May 2018 10:00 to 31 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 2 users online.

  • mod
  • Woraporn Mod Chimmee