^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Reflection of Thai"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Reflection of Thai"

บริษัท เอสซิลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Reflection of Thai" ชิงทุนการศึกษามุลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 • ไม่จำกัดสัญชาติ สถาบันการศึกษา และต้องดำรงสถานภาพเป็นนักศึกษา จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
 • อายุระหว่าง 18-25 ปี โดยไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

กติกาการเข้าร่วมประกวด

 • การส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นในนามบุคคลเท่านั้น
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องส่งในรูปแบบ .JPG เท่านั้น
 • ความละเอียดภาพ
  • ขนาดของภาพอยู่ 4-10 เมกะไบต์
  • ความละเอียดของภาพอย่างน้อย 5 ล้านพิกเซล
 • การส่งภาพเข้าประกวดหลังวันและเวลาที่กำหนดจะไม่ถูกพิจารณา
 • ภาพถ่ายต้องถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย
 • สามารถรีทัชภาพได้บ้าง ทั้งนี้เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทเอสซิลอร์
 • ไม่อนุญาตให้ใส่ลายน้ำ ตัวอักษร สัญลักษณ์ หรือชื่อในภารถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 • มติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

วิธีการและรายละเอียดการส่งผลงาน

 • ผู้เข้าประกวดต้องทำการลงทะเบียนและส่งภาพถ่ายผ่านทางเว็บไซต์ www.essilorphotocontest.com
 • เมื่อทำการส่งผลงานแล้ว ผู้เข้าประกวดจะได้รับหมายเลขอ้างอิงการส่งผลงาน
 • ผู้เข้าประกวดต้องเก็บหมายเลขอ้างอิงการส่งผลงานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประกวด
 • กำหนดส่งภาพภ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561 (23:59)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : เงินรางวัล 12,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : เงินรางวัล 8,000 บาท

หมายเหตุ รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะรางวัลจะถูกประกาศรายชื่อโดยบริษัทเอสซิลอร์เท่านั้น ทั้งนี้ผู้ที่ชนะรางวัลจะได้รับการติดต่อจากบริษัทเอสซิลอร์ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันการมารับรางวัลภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (ภายในเวลา 23:59) โดยตอบกลับอีเมล์จากบริษัทเอสซีลอร์ กรณีที่ตอบกลับล่าช้าเกินกว่ากำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • การมอบรางวัลจะมีขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยจะจัดขึ้นที่บริษัทเอสซีลอร์แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอสงวมสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ในการรับรางวัล โดยจะมีการแจ้งให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลล่วงหน้า
 • การตัดสินรางวัลที่ประกาศโดยบริษัทเอสซิลอร์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • รางวัลไม่สามารถถูกโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้

ติดต่อสอบถาม

 • Email : recruit.aop@essilor.co.th
 • Facebook : Essilor-Asia Operations

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K.Saowanee IAMARUNKITJAKARN / Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

Total Prize Money: 
40,000 Baht
Deadline: 
07 May 2018 (All day) to 30 Jun 2018 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.